Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Biz hakda

1995-nji ýylda döredildi

Konweýer roliklerine we guşak konweýer önümçiligine üns beriň

Marka

GCS meşhur abraýdan peýdalanýar we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Afrika, Awstraliýa, Europeewropa, Gonkong we beýleki köp ýurtlarda dünýä derejesinde satylýar.

 

Tejribe

1995-nji ýylda döredildi;Areaer meýdany = 20,000㎡;Işgärler = 120 adam.26 ýyl rolik we konweýer pudagynda tejribe yzygiderli ösdürilýär.

OEM we ODM hyzmaty

Applicationörite amaly pudagyňyz üçin çylşyrymly özleşdirme ukyby. Customöriteleşdirilen önümleriň / logo / marka / gaplamanyň OEM kabul edilýär;

 

Biz kim

 

Biz Global Conveyor Supply Co., Ltd (GCS).

 

Köp ýyllyk tejribe + tejribe Zawod we öz satuw topary

 

Agyr wezipe - dag-magdan işleriňizi goldamak üçin magdançylyk pudagyndaky arzalar;karýer bilen işleýärsiňizmi ýa-da şertnamany ezýärsiňizmi;tygşytly metal dikeltmek üçin metal arassalamak;polat senagaty, galyndy howlulary we galyndylary gaýtadan işleýän zawodlar üçin galyndylary we galyndylary gaýtadan işleýän enjamlary gaýtadan işlemek.Elektrik stansiýalary, aşa ýokary ulanyş gurşawy talaplary (ýokary temperatura, görünýän material we ş.m.) bilen dürli görnüşli ulag geçirijiler.

 

Konweýer rolikleri, işleýänler, guşak konweýerleri, deprekler / kasnalar, rolikler / çarçuwalar, senagat geçiriji suwuklyklar, konweýer esbaplary, kemer arassalaýjylary, HDPE rolikleri, geçiriji ulgamlar

 

“Light Duty” - agyrlyk güýji rolikleri (ýeňil ýükleýji rolikler) önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, konweýer enjamlary we logistika stansiýasyny daşamak üçin dürli rolikli konweýerler ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

 

Köp görnüşleri bar.Mugt rulolar, kuwwatly rulolar, kuwwatly rulolar, roketka rolikleri, pru springina rulonlary, içerki sapak rulonlary, inedördül rulolar, rezin örtükli rulolar, PU rulonlary, rezin rulolar, konus rolikleri, örtülen rulolar.Iberilen guşak rolik, V kemer rolik.O örtükli rolik, guşak konweýer rolik, işlenen rolik, agyrlyk güýji rolik, PVX rolik we ş.m.

 

Gurluşyň görnüşi.Sürüji usulyna görä, tok rolikli konweýerlere we erkin rolikli konweýerlere bölüp bileris, ýerleşişine görä tekiz pol rulon konweýerine, meýilli rolik konweýerine we egri rolik konweýerine bölüp bileris, müşderileriň islegine görä başga görnüşleri hem düzüp bileris. ähli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin talaplar.

 

Konweýer rolik zawody
GLOBAL KONVEYOR KOMPANI .ASY ÜPJÜN ED. .R

 

Dünýäniň gury köpçülikleýin öndürijilerine ezmek, barlamak, arassalamak we daşamak çözgütlerini dizaýn etmekde we öndürmekde hyzmatdaşlarymyz.

 

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen (GCS) Hytaýda 1995) "GCS" we "RKM" markalaryna eýelik edýär we tutuşlygyna E&W Engineering SDN BHD eýeçiliginde.(1974-nji ýylda Malaýziýada goşuldy).

 

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen (GCS), köp material iberýän enjamlar üçin dürli işleýänleri, ýeňil senagat yzygiderli iberiş enjamlary üçin galvanizli rolikleri, rolik geçiriji ulgamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny we degişli periferiýa enjamlary önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.GCS awtomatiki mehaniki önümçiligi amala aşyrmak üçin önümçilik amallarynda öňdebaryjy tehnologiýany kabul edýär: Awtomatlaşdyrylan mehaniki rolik çyzygy, deprek çyzygy, ýaýyň çyzygy: CNC maşyn gurallary;Awtomatiki kebşirleme robot goly;CNC awtomatiki kakmak enjamy;Maglumatlara gözegçilik ediji maşyn;şahany gaýtadan işlemek liniýasy;Metal möhürleme önümçilik liniýasy.Şeýle hem, ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Biziň kompaniýamyz 2009-njy ýylyň oktýabr aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň Hil gözegçiligi, gözegçilik we karantin Baş müdirligi tarapyndan berlen senagat önümçilik ygtyýarnamasyny aldy we milli howpsuzlyk magdan önümlerini ulanmak üçin tassyklanan magdan önümleriniň howpsuzlygy şahadatnamasyny aldy.Önümler süňk daşamakda, ýylylyk elektrik öndürmekde, portlarda, sement zawodlarynda, kömür känlerinde we metallurgiýada, şeýle hem ýeňil transport, ammar, senagat, azyk, lukmançylyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 

Kompaniýamyz müşderileriň arasynda gowy abraýa eýe we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Awstraliýada, Europeewropada we beýleki köp ýurtlarda we sebitlerde gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz "Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek" maksadyna eýerýär.

 

(GCS) pudakdaky iň uly adaty we adaty rolikleri saýlaýar

 

Rolikleriň köpüsine çylşyrymly sitata we tassyklama çyzgy programmalaryny ulanyp, derrew sitata getirip bolýar

 

Eňler we örtükler öndürilýär we öýdäki rolikde ulanylýar

 

Adaty gurşun wagtlary taslama möhletleriniň köpüsine laýyk gelýär we gyssagly sargytlar üçin tizlikler bar

 

Has giňişleýin maglumat üçin https://gcsconveyor.com/ web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris.Soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz.Sagbol!

 

Konweýer rolikini we kemer konweýer programma çözgütlerini bermäge üns beriň.

- Global konweýer enjamlary Co., Ltd.

Biz näme edýäris

ARYLLAR
1995-nji ARYL
ŞAHSY .ETLER
IŞLERI OF No.OK
GYSGAÇA METERLER
Zawod gurluşygy

Müşderilerimiziň käbiri

Müşderilerimiziň käbiri 1
Müşderilerimiziň käbiri 2
Müşderilerimiziň käbiri 3
Müşderilerimiziň käbiri 4
Müşderilerimiziň käbiri 5
Müşderilerimiziň käbiri 6
Müşderilerimiziň käbiri 7
Müşderilerimiziň käbiri 8
Müşderilerimiziň käbiri 9

GCS üstünlikli mysal

 

Bu wideo GCS işçisiniň programmasyny ýazga alýar.

Çig mal daşaýyş ulgamynyň uzak aralyk dizaýny, çykarylyşyň gelip çykyşyndan gämi duralgasyna iberilmegi.Birkemsiz baglanyşyga ýetiň.

Guşak konweýer işçisi

Müşderiler näme diýýär?

"Rita, Müşderi hyzmaty hemişe bolşy ýaly ajaýyp. Guysigitler ajaýyp bolduňyz we işsiz işlemeli bolsak, ilkinji jaňymyz bolar."

- Toni

"Dolandyryş konweýer gaty gowy. Jenap Robin gaty gowy. Biz onuň bilen işlemekden lezzet alýarys. Örän peýdaly we asuda. Soonakyn wagtda täze konweýer zakaz etmek isleýärin we indiki gezek tehnigi üýtgetmäň. Geljekde has köp baglanyşyk görmek isleýärin. . "

- Welti

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň