Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Haryt maglumatlary

 • How to measure conveyor rollers (light conveyors)

  Konweýer rolikleri (ýeňil konweýerler) nädip ölçemeli?

  GCS GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES kompaniýasynyň üsti bilen Material Handling Konweýer rolikleri çalşylanda iň möhüm pikir, olaryň dogry ölçelmegini üpjün etmekdir.Rolikler adaty ululykda bolsa-da, öndürijiden manufa çenli üýtgäp biler ...
  Koprak oka
 • How are conveyor rollers measured?

  Konweýer rolikleri nähili ölçelýär?

  Guşak konweýer rolikleriniň hilini nädip ölçemeli we çukur rolikleri abatlamagy goldaýar Guşak konweýer rolikleri kemer konweýeriniň möhüm bölegi, olaryň roly konweýer kemeriniň agramyny we berilýän materialy goldamakdyr.Guşak konweýer rolikleri mus ...
  Koprak oka
 • What are roller bracket used for?

  Rolikli ýaý näme üçin ulanylýar?

  Adatça sazlaýjy rolik hökmünde hereket edýän rolikli ýaý, goldaw kemeri bolup, kemer konweýerinde möhüm goldaw gurluşydyr.Rolikli ýaýlar ýokary hilli materiallardan öndürilip, durnukly öndürijiligi we uzak ömri bilen häsiýetlendirilýär.R ...
  Koprak oka
 • What is the use of snub pulley in belt conveyor?

  Guşak konweýerinde gümürtik tigiriň ulanylyşy näme?

  Snub kasnalary dürli ululykda we dürli geçiriji talaplar üçin aýratynlykda döredilen we öndürilen konweýer ulgamynyň bölekleri.Guşakdaky çekiş güýjüni azaltmak üçin konweýer kemeriniň egrem-bugram burçuny köpeltmek üçin gysgyçlar ulanylýar.Sn ...
  Koprak oka
 • What are plastic rollers used for?

  Plastiki rolikler näme üçin ulanylýar?

  Roller, gaýtadan işlenen materiallaryň, önüm öndürilişiniň we senagat önümçiliginiň ösmegine itergi berýän ýönekeý, ýöne ýokary täsirli we dürli häsiýetli komponentlerdir.Adaty rolikler hakyky aragatnaşyk materialy bolsa-da, olary ...
  Koprak oka
 • What is a drum pulley?

  Deprek tigir näme?

  Deprek kassalary asyrlar boýy ulanylýar we häzirki zaman dünýämizde köp ulanylýar.Agyr senagatda olaryň ulanylyşy has giň gerimde.Inersenerler daşky gurşawa uly üns bermek bilen kasna ulgamlaryny dizaýn edýärler ...
  Koprak oka
 • What is roller conveyor?

  Rolikli konweýer näme?

  Rolik konweýer esasan rolikden, çarçuwadan, goldawdan we hereketlendiriji böleklerden durýar.Rolik we rolik konweýer, aýlanýan rolik bilen harytlaryň arasyndaky sürtülmä bil baglap, harytlary öňe süýşürýär.Sürüjiniň görnüşine görä, ony grawä bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • What is roller conveyor system?

  Rolikli konweýer ulgamy näme?

  Guşak konweýer Bir guşak konweýer, esasan dürli derejeli eziji enjamlary, gum öndürýän enjamlary we barlag enjamlaryny birleşdirmek üçin ulanylýan galyndylary öndürmek we gurmak üçin zerur enjamdyr.Sementde, magdançylykda, metallurgiýada, ç ...
  Koprak oka
 • How to make conveyor rollers?

  Konweýer rulonlaryny nädip ýasamaly?

  Rolikleriň roly konweýer kemerini we materialyň agramyny goldamakdyr.Rolikleriň işleýşi çeýe we ygtybarly bolmaly.Konweýer kemeri bilen rulonlaryň arasyndaky sürtülmäni azaltmak konweýer kemeriniň durmuşynda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • How to operate a roller conveyor

  Rolik konweýerini nädip işletmeli

  Konweýer enjamlary, belli bir setirde yzygiderli material iberýän, üznüksiz konweýer enjamlary diýlip hem atlandyrylýan material işleýän maşyn.Konweýer enjamlary keseligine, meýilli we dikligine ýetirilip bilner, şeýle hem giňişlikde geçiriji liniýa döredip biler, ...
  Koprak oka
 • Conveyor roller with bracket

  Bracketli konweýer rolik

  1. Rolikler Rolikler näme?Funksiýa näme?Guşak konweýeriniň möhüm bölegi bolan daşaýjy rolik, konweýer kemeriniň we materialyň agramyny goldaýan köp dürli we mukdar.Guşak konweýeriniň we generatoryň umumy bahasynyň 35% -ini emele getirýär ...
  Koprak oka
 • Roller conveyor for pallets

  Paletler üçin rolikli konweýer

  Ygtybarly agyr paletli eltip bermek we işlemek agyr ýükleri dolandyrmak we herekete getirmek üçin niýetlenen palet konweýerleri önümçilik, ammar we paýlaýyş merkezlerinde işleýiş amallaryny optimallaşdyrýar.GCS özboluşly talaplary kanagatlandyrmak üçin iň oňat synp tehnologiýasyny birleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Roller conveyor and Belt conveyor, how to choose?

  Rolikli konweýer we guşak konweýer, nädip saýlamaly?

  GCS konweýer öndürijisinden alnan surat size jogap berýär industry Senagatyň we intellektiň ösmegi bilen çig mal we taýýar önümleri daşamak üçin ulanylýan konweýeriň görnüşleri yzygiderli arassalanýar.Konweýerleriň esasy funksiýalary meňzeş we hemmesini ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • What is a roller conveyor system with a drive chain?

  Sürüji zynjyrly rolikli konweýer ulgamy näme?

  Rolikli konweýerler tekiz aşagyndaky zatlary eltmek üçin amatly we esasan geçiriji roliklerden, çarçuwalardan, direglerden, sürüjilik bölümlerinden we beýleki böleklerden durýar.Uly geçiriji kuwwatyň, çalt tizligiň, ýeňil işlemegiň aýratynlyklaryna eýedir we ...
  Koprak oka
 • What is the definition of conveyor rollers

  Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi näme?

  Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi Konweýer rolikleri kemer konweýeriniň möhüm bölegi bolup, kemeri goldamak we harytlary daşamak üçin ulanylýan konweýer kemeriniň esasy goldawydyr.Çukur rolik, tekiz rolik, merkezleşdiriji rolik, täsir ediji rolik.Çukur ...
  Koprak oka
 • How to make conveyors

  Konweýerleri nädip ýasamaly

  Konweýerler rolikli konweýerlere we guşak konweýerlerine bölünýär.Rolikli konweýerler adatça poçta, ulag, posylka we logistika ýaly ýeňil senagat önümlerini daşamak üçin ulanylýar.Guşak konweýerleri dürli pudaklarda ulanylýar: howa giňişligini öndürmek, awtoulag ...
  Koprak oka
 • Continuous Conveyor Equipment Components is brief

  Üznüksiz konweýer enjamlary komponentleri gysga

  Konweýer enjamlary Konweýer enjamlary material işleýiş enjamlarynyň üznüksiz geçirişiniň belli bir setirinde, üznüksiz konweýer enjamlary diýlip hem atlandyrylýar.Konweýer enjamlary keseligine, ýapgyt we wertikal geçirişi amala aşyryp biler, ýöne sp-ni hem döredip biler ...
  Koprak oka
 • Analysis of Rubber Coated Roller

  Kauçuk örtükli rolikleriň derňewi

  1. Kauçuk örtügiň yzygiderli görnüşleri Rezin saýlanyňyzda himiki garşylygy, garşylygy geýmegi we antistatiki aýratynlyklary göz öňünde tutmaly.Dürli enjamlarda rezin üçin dürli talaplar bar, meselem, çap ediş enjamlary syýa reaksiýasyna has köp üns berýär.Ther ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolik gurmak

  Konweýer, obýektleri A nokatdan B nokadyna daşamak üçin tygşytly we täsirli transport enjamlarydyr.Öwrenmezden ozal ...
  Koprak oka
 • What is gravity roller conveyor

  Agyrlyk rolikli konweýer näme

  Konweýerde rolikiň ulanylyşy: Rolik konweýeriň aşagy üçin amatly, tekiz harytlaryň daşalmagy, köpçülikleýin, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar tarelka ýa-da dolanyşyk gutusyna goýulmalydyr.Uly agramly ýekeje materialy daşap biler ýa-da uly täsir edip biler ...
  Koprak oka
 • What is conveyor roller

  Konweýer rolik näme

  Rolik köp görnüşli we köp mukdarda guşak konweýeriniň möhüm bölegidir.Funksiýa kemeri goldamak, kemeriň işlemegine garşylygy azaltmak we kemeriň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin kemeriň perpendikulýarlygyny belli bir çäkden geçmezlikdir....
  Koprak oka
 • Konweýer rolikini nireden satyn almaly

  Önümçilik soňky ýyllarda haýallamagyň alamatlaryny görkezmedi.Önümçilik pudagynyň satuwy artýar we maşyn gurallarynyň sargytlary hem ýokarlanýar.Magdançylyk we transport pudaklaryndan başga-da, sanly p bilen üpjün edýän pudaklardan isleg artýar ...
  Koprak oka
 • BW1000 Belt Conveyor Frame Dimensions (Bracket)

  BW1000 guşak konweýer çarçuwasynyň ölçegleri (ýaý)

  10 sany guşak konweýer Gerekli parametrler 1 geçiriji aralyk, 2 geçiriji burç, 3 geçiriji beýiklik, 4 rolik diametri, 5 motor güýji, 6 guşak tizligi, 7 guşak spesifikasiýasy, 8 rolik spesifikasiýasy, mukdar, 9 çarçuwaly material, 10 maşyn agramy, Barlaň degişli gollanma.Bu men ...
  Koprak oka
 • Näme üçin rolikli konweýer saýlamaly?

  Rolikli konweýer, gaplanan önümleri daşamak üçin transport rolikini ulanmakdyr.Onuň esasy artykmaçlyklary sazlanylýan beýiklik we meýilli.Örän az tehniki hyzmat gerek.Thr bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagy talap edýän uly önümler üçin ergonomiki we ýuwulýan ulgam ...
  Koprak oka
 • Konweýer ulgamy Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny

  Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi Rolik konweýer her dürli guty, sumka, palet we ş.m. ýetirmek üçin amatlydyr. Köp sanly materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlere ýa-da dolanyşyk gutularyna daşalmalydyr.Bir pirogy daşap bilýär ...
  Koprak oka
 • Agyrlyk güýji (rolik) konweýer, tizlik aralygyny, iberiş tizligini nädip hasaplamaly, peseltmek gatnaşygy we ş.m.

  Agyrlyk güýji (rolik) konweýer, tizlik aralygyny, iberiş tizligini nädip hasaplamalydygyny, peseliş nisbesini we ş.m. rolikli konweýer zynjyryň we guşaklaryň üsti bilen üznüksiz düwmä we işiň yzygiderli eltilmegine ýetmek üçin köp sanly rulondan durýar. .
  Koprak oka
 • TURBU BELT KONWYORYNYV Daşky gurşawy goramak aýratynlyklary

  GCS Roller öndürijisi Marka turba guşak konweýer we amaly ssenariýalar Turbany konweýerde hereketlendiriji rozetka, burç rozetkasy, aýlaw zynjyry, material göteriji zynjyr bölegi, aýlanyş geçiriji turba we giriş we rozetka bar.Zynjyr ýeňli ...
  Koprak oka
 • GCS belt conveyor types and application principle

  GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

  Dürli görnüşdäki umumy guşak konweýer gurluşy, dyrmaşma guşak maşyny, egrilen guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, öwrüm kemeri we beýleki görnüşler.Guşak konweýerine çin konweýer rolik hem diýilýär, tertipli gurnama setirinden durýar ...
  Koprak oka
 • What Is an Conveyor Idler Roller?

  Konweýer Idler rolik näme?

  Işsiz rolik näme?Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Bu komponentler kemeri ýüklenenden soň goldaýar, materialy bir ýerden başga ýere süýşürmäge mümkinçilik berýär.Işleýänler şeýle ýüklenendir welin, ýüklenen kemeriň özi ...
  Koprak oka
 • Speedokary tizlikli konweýer rolikini meýilleşdirmek we saýlamak

  Konweýer rolikini saýlamak Konweýer rolikini konweýer kemerini we kemerdäki materiallary goldamak, konweýer kemeriniň işleýiş garşylygyny peseltmek, konweýer kemeriniň saglygynyň tehniki düzgünlerden geçmezligini üpjün etmek we konweýer guşagyny w ...
  Koprak oka
 • (GCS) Global konweýer önümleri tarapyndan rolikli konweýer öndürmek we üpjün etmek

  Gravity Roller (ýeňil rolikli rolik): Bu önüm senagatyň ähli görnüşlerinde ulanylýar: önümçilik liniýasy, gurnama liniýasy, gaplaýyş liniýasy, konweýer enjamy we logistika dükany.Rolikli konweýerler dürli ululykdaky obýektleriň çalt hereket etmegine mümkinçilik berýän köpugurly wariantdyr ...
  Koprak oka
 • Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir

  Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Bu komponentler kemeri ýüklenenden soň goldaýar, materialy bir ýerden başga ýere süýşürmäge mümkinçilik berýär.Zerur işleýänler şeýle bir dizaýn edilendir ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýerinde häsiýetler we artykmaçlyklar üçin polietilen rolikler

  Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen rolikleriň häsiýetnamalary we artykmaçlyklary Rolik, iberiji enjamyň möhüm bölegi we gowşak bölegi bolup durýar we onuň hili eltýän enjamlaryň hyzmat ediş möhletini we näçeräk güýjini gönüden-göni kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • 45 ýaşyndaka eltip beriş enjamlary işlemeýän zawod (GCS)

  45 ýaşyndaky transport enjamlaryny öndürýän zawod (GCS) hökmünde ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.Ine, esasy önümlerimiz: aringGöçüriji rolik - Gaýtadan rolikli “Impact Roller –Comb Roller ubRubber sprial return ...
  Koprak oka
 • Deprekçiniň konweýerdäki artykmaçlyklary barada

  Konweýerde deprek artykmaçlyklarynda kemeriň hereketiniň aşagyndaky deprek maýor, kemeriň sag tarapynda deprek ýaly galypdyr, podşipnik we polat silindr üçin esasy gurluş, hereketlendiriji deprek hereketlendiriji tigirdir guşak konweýer ...
  Koprak oka
 • Outline of a Conveyor System Inspection | GCS

  Konweýer ulgamyny barlamagyň meýilnamasy |GCS

  Ulgamyň ululygyna, çylşyrymlylygyna we ulanylyşyna esaslanyp, deň aralyklarda gözden geçirişler konweýer ulgamynyň ýaşyna görä ýyl-ýyldan üýtgäp biler.Ilkinji sapar, adatça, şertnama kabul edilenden 3 aýyň içinde ýa-da la-dan birnäçe aýyň içinde bolar ...
  Koprak oka