Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Haryt maglumatlary

 • Köpçülikleýin işlemek üçin agyr ýük konweýer rolikleri

  Köpçülikleýin işlemek üçin agyr ýük konweýer rolikleri

  Gaty agyr materiallary işlemek üçin konweýer komponentleri GCS konweýer rolikleri Köp material işleýiş ulgamyny durmuşa geçirmek üçin zerur bolan ähli gurluş böleklerinden dogry agyr konweýer rolikleri importçy oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Yza gaýdýan işçi näme we konweýerde nirede ulanylýar?

  Yza gaýdýan işçi näme we konweýerde nirede ulanylýar?

  Tekiz gaýdyp beriş rolikleri, gaýdyp gelýän konweýer guşagyny goldamak üçin konweýer ulgamlarynda köplenç ulanylýar.Bu rolikler konweýeriň aşaky böleginde oturdylyp, kemer üçin zerur goldawy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Flat Return Rollers adatça t ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýerler: görnüşleri, goýmalary, peýdalary we dizaýny

  Rolikli konweýerler: görnüşleri, goýmalary, peýdalary we dizaýny

  Rolikli konweýer näme?Rolikli konweýerler gutulary, üpjünçilikleri, materiallary, zatlary we bölekleri açyk meýdanda ýa-da ...
  Koprak oka
 • Çukur rolik näme?

  Çukur rolik näme?

  Çukur işleýjisi, tegelek, çydamly turba bolup, birleşip, çukur işçisi diýilýän enjamy emele getirýär.Roliklerde işleýänleriň arasynda tegelek hereket diapazony bar, bu bolsa ähli geçiriş prosesini çaltlaşdyrýar we has çeýe edýär.Üzümiň peýdalary ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolikleri üçin podşipnikler

  Konweýer rolikleri üçin podşipnikler

  Çuňňur çyzykly podşipnikler podşipnikleriň iň köp ýaýran görnüşidir, pes sürtülme garşylygy, ýokary tizlik, giň gerim we ş.m. artykmaçlyklary bilen dürli mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar.Çuňňur çukur topy saýlamak prosesinde ...
  Koprak oka
 • Taşlaýjy gollanma rolik näme?

  Taşlaýjy gollanma rolik näme?

  Taşlaýjy gollanma rolik näme we ol näme edýär?Konweýer gollanmasy rolik, konweýer kemeriniň syýahat ugruny ugrukdyrmak we durnuklylygyny saklamak üçin adatça konweýeriň gyrasynda oturdylan konweýerde ulanylýan aksesuardyr.Esasy wezipe su ...
  Koprak oka
 • Taşlaýjy üçin kadr çarçuwasy

  Taşlaýjy üçin kadr çarçuwasy

  Hil taýdan rolikli ýaýly enjam, rolik çalşylmagyny aňsatlaşdyrýan we defektli rolikli ýaý, gapma-garşylyklar, gysgyçlar, korpus, rulolar, çäklendiriji bloklar we berkidijiler.Pes ...
  Koprak oka
 • Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen işçi

  Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen işçi

  Matureetişen köpçülikleýin material iberiji enjam hökmünde kemer konweýer bölekleri adaty bir görnüşi emele getirdi we önümçilikde we ulanyşda ýüze çykýan kynçylyklara görä forma birnäçe gezek täzeden seredildi we häzirki wagtda belli DTII (A) görnüşine öwrüldi. [1].S ...
  Koprak oka
 • Idler saýlamak boýunça gollanma

  Idler saýlamak boýunça gollanma

  1. Gysgaça syn Konweýeriň esasy bölegi hökmünde işleýän, kemer konweýer kemeriniň aşagynda paýlanýar we esasan kemeri götermek we ýük götermek üçin ulanylýar.Ushassyklamak, sowmak we arassalamak ...
  Koprak oka
 • Gowy gollanma rolikini saýlamak, guşak konweýeriniň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak üçin peýdalydyr

  Gowy gollanma rolikini saýlamak, guşak konweýeriniň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak üçin peýdalydyr

  Gollanma rolik näme?Guşak konweýeriň gurluşy boýunça ugrukdyrmak we ýerleşdirmek üçin konweýer gapdal gollanmalar ýa-da guşak gollanmalary diýlip hem atlandyrylýan gollanma rolikleri ulanylýar.Konweýer kemerini deňleşdirmäge we ýolda saklamaga kömek edýär, ýoldan çykmagynyň we ulag ýoluna zeper ýetmeginiň öňüni alýar ...
  Koprak oka
 • Garland rolikli toplumlary ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Garland rolikli toplumlary ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Biz garland rulonlaryny, garland işleýänleri, garland roliklerini we garland ýükleýji rolikleri öndürýän hünärmen.Gül halkalary has uly ýük göterýän ýokary ýük göterijiler üçin amatlydyr.Olar üç rulondan ybarat: o tarapa gapdal hereketi ...
  Koprak oka
 • Topar dizaýndan we önümçilikden başlap, öz topary tarapyndan müşderä gowşurylyşyna çenli doly konweýer ulgamyny işletmäge nädip başarnykly bolup biler?

  Topar dizaýndan we önümçilikden başlap, öz topary tarapyndan müşderä gowşurylyşyna çenli doly konweýer ulgamyny işletmäge nädip başarnykly bolup biler?

  GCS Global Conveyor Supplies Company Limited 28 ýyl bäri işlemek we eltip bermek pudagynda işleýär - Biz hemişe gowulaşýarys.Biziň toparymyz Her bir taslama, müşderiniň zerurlyklaryna düşünmekden başlap, durmuşa geçirip boljak model düzmekden başlap, çykdajylara çenli ...
  Koprak oka
 • Konweýer kemeriniň işlemeginiň öňüni nädip almaly

  Konweýer kemeriniň işlemeginiň öňüni nädip almaly

  Guşak konweýerleri üçin umumy kemer gyşarmak çäreleri: Guşak konweýerleri üçin umumy kemer gyşarmak çäreleri: Az maýa goýumlary, aňsat tehniki hyzmat we daşky gurşawa uýgunlaşmagy bilen material iberiji enjam hökmünde, gaýyş rolikli konweýer möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýeriniň gurnama ädimleri we ünsi talap edýän meseleler

  Guşak konweýeriniň gurnama ädimleri we ünsi talap edýän meseleler

  Guşak konweýeriniň gurnama ädimleri we ünsi çekmeli meseleler Häzirki wagtda guşak konweýer magdan, metallurgiýa, kömür we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar, sebäbi gurnamagyň takyklygy maşyn gurallary ýaly takyk enjamlar ýaly ýokary däl ...
  Koprak oka
 • Agyrlyk rolik!Konweýer işi bilen meşgullanýan bolsaňyz, halap bilersiňiz

  Agyrlyk rolik!Konweýer işi bilen meşgullanýan bolsaňyz, halap bilersiňiz

  Agyrlyk rolik!“Handling” konweýer işi bilen meşgullanýan bolsaňyz, önümçilik rolikleri öndürmek we gurnamak pudagyndaky programmaňyz üçin nädip dogry rolik saýlap bilersiňiz?Senagat rolik ulgamyny saýlanyňyzda ýa-da dizaýn edeniňizde, göz öňünde tutmaly ...
  Koprak oka
 • Dogry işlenip düzülen konweýer işgäri kemer konweýerine oňyn täsir eder

  Dogry işlenip düzülen konweýer işgäri kemer konweýerine oňyn täsir eder

  Dogry işlenip düzülen konweýer işleýjisi kemer konweýerine oňyn täsir eder Radial stakerde ýa-da konweýer rolik ulgamynda kemeri yzarlamak, işleýänleri, tigirleri we ýüklemek şertlerini islendik tendensiýany düzetjek derejede sazlamakdyr ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýer Idlers - GCS konweýer konweri roliksiz öndürijiler

  Guşak konweýer Idlers - GCS konweýer konweri roliksiz öndürijiler

  Guşak konweýer rolikleri, konweýer kemeriniň işjeň we gaýdyp gelýän taraplaryny goldamak üçin yzygiderli ulanylýan roliklerdir.Takyk öndürilen, berk oturdylan we gowy saklanylýan rulolar kemer konweýeriniň rahat we netijeli işlemegi üçin zerurdyr. GSS r ...
  Koprak oka
 • Konweýer roliklerini bejermek ýa-da çalyşmak?

  Konweýer roliklerini bejermek ýa-da çalyşmak?

  Senagatyň ösmegi bilen hemme ýerde rolikli konweýerler ulanylýar.Roller konweýerleri ýönekeý gurluşy we ulanylyş aňsatlygy sebäpli giňden ulanylýar.Soňra rolik konweýer operatory, rolik konweýeriniň hyzmatyna we hyzmatyna üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýer Idler köplenç konweýer ulgamynda ulanylýar

  Guşak konweýer Idler köplenç konweýer ulgamynda ulanylýar

  “Coveyor Ilder Description” Işleýänler toplumy, konweýer kemeriniň aşagyna we ugruna uzalyp gidýän silindr görnüşli çybyk guşak konweýeriniň iň möhüm bölegi.Rolikler, adatça, aşagyndaky demirden ýasalan çarçuwada ýerleşýär ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýer dizaýn jikme-jiklikleri —— Saýlaw nokatlary

  Rolikli konweýer dizaýn jikme-jiklikleri —— Saýlaw nokatlary

  Rolikli işleýji enjamlaryň ähli görnüşleriniň arasynda rolikli konweýerler gaty köp amaly we ünsden düşürip bolmajak berk pozisiýa eýe.Rolikli konweýerler kurýer, poçta hyzmaty, elektron söwda, howa menzilleri, azyk we içgi, moda, awtoulag ...
  Koprak oka
 • Kelläniň kaskasy we guýrugy näme?

  Kelläniň kaskasy we guýrugy näme?

  Işlemeýän konweýer kemer tigir, konweýer kemeriniň ugruny üýtgetmek ýa-da konweýer ulgamynda konweýer kemerine dartyş sürmek ýa-da dartmak üçin ulanylýan konweýer rolikine meňzeş mehaniki enjamdyr.Bütin dünýäde ýerine ýetirişde we ygtybarlylykda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Agyrlyk rolikli konweýer näme?

  Agyrlyk rolikli konweýer näme?

  Agyrlyk rolik konweýerini haçan ulanmaly?Agyrlyk rolikli konweýerler dürli konfigurasiýalarda bar, ýöne beýleki konweýerler ýaly prinsipde işleýär.Loadük herekete getirmek üçin motor güýjüni ulanmagyň ýerine, agyrlyk güýji konweýer adatça ýüküň üstünden ýa-da ...
  Koprak oka
 • Haýsy kompaniýalar konweýerleri ulanýarlar?

  Haýsy kompaniýalar konweýerleri ulanýarlar?

  Geçiriji ulgamlar minimal güýji bolan materiallary daşaýan mehaniki enjamlar ýa-da komponentlerdir.Işsiz eltip beriş ulgamlarynyň dürli görnüşleri bar bolsa-da, olar adatça rulonlardan, uly rulonlardan ýa-da materialyň üstündäki kemerlerden ybarat ...
  Koprak oka
 • Guşak rolikli konweýer näme?

  Guşak rolikli konweýer näme?

  Guşak konweýer elektrik hereketlendirijisi bilen hereket edýär we süýşürijileriň ýa-da rulonlaryň düşeginde işleýär.Guşak önüm bilen göni aragatnaşykda.Has ýokary gözegçilik derejesini hödürleýär we önüme, esasanam meýil / peseliş wagtynda has gowy goldaw berýär.Carteňil araba ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýerindäki kasnalaryň dürli görnüşleri haýsylar?

  Guşak konweýerindäki kasnalaryň dürli görnüşleri haýsylar?

  GCS konweýer konweri rolikleri milli we geçirijilik giňligi we müşderileriň zerur ölçegleri boýunça düzülendir.Esasy dizaýn we amal halkara ülňüleri bilen öndürilýär we hili esasan şahanyň çykarylmagy we temperaturasy, ultrases barlagy ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýer nädip saýlamaly?

  Rolikli konweýer nädip saýlamaly?

  Önümçilik işiniň lideri hökmünde işiňiziň dowam etmegi satuwlara baglydyr.Maşgalaňyz, işgärleriňiz we maşgalalary önümleriňizi satyp, girdeji getirjek kararlary kabul etmegiňize bil baglaýarlar.Diýmek, yzygiderli ...
  Koprak oka
 • Konweýer roliklerini nädip ölçemeli (ýeňil konweýerler)

  Konweýer roliklerini nädip ölçemeli (ýeňil konweýerler)

  “GCS GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES” kompaniýasynyň üsti bilen “Material Handling” konweýer rolikleri çalşylanda iň möhüm pikir, olaryň dogry ölçelmegini üpjün etmekdir.Rolikler adaty ululykda bolsa-da, öndürijiden manufa çenli üýtgäp biler ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolikleri nähili ölçelýär?

  Konweýer rolikleri nähili ölçelýär?

  Guşak konweýer rolikleriniň we çukur rolikleriniň hilini nädip ölçemeli? Guşak konweýer rolikleri kemer rolikli konweýeriň möhüm bölegi, olaryň roly konweýer kemeriniň agramyny we berilýän materialy goldamakdyr.Guşak konweýo ...
  Koprak oka
 • Rolikli ýaý näme üçin ulanylýar?

  Rolikli ýaý näme üçin ulanylýar?

  Adatça sazlaýjy rolik hökmünde hereket edýän rolikli ýaý, goldaw kemeri bolup, kemer konweýerinde möhüm goldaw gurluşydyr.Roller Idler konweýer ýaýlary ýokary hilli materiallardan öndürilýär we durnukly öndürijiligi we uzyn ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýerinde gümürtik tigiriň ulanylyşy näme?

  Guşak konweýerinde gümürtik tigiriň ulanylyşy näme?

  Snub kasnalary, dürli ululykda we dürli geçiriji talaplar üçin aýratyn dizaýn edilen we öndürilen konweýer işsiz ulgam komponentleridir.Güýçli çekişler kemerdäki çekiş güýjüni azaltmak üçin konweýer kemeriniň egri burçuny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar....
  Koprak oka
 • Plastiki rolikler näme üçin ulanylýar?

  Plastiki rolikler näme üçin ulanylýar?

  Rollers idler, gaýtadan işlenen materiallaryň, önüm öndürilişiniň we senagat önümçiliginiň ösmegine itergi berýän ýönekeý, ýöne ýokary täsirli we dürli häsiýetli komponentlerdir.Adaty rulolar hakyky aragatnaşyk materialy bolsa-da, ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Deprek tigir näme?

  Deprek tigir näme?

  Deprek kassalary asyrlar boýy ulanylýar we häzirki zaman dünýämizde köp ulanylýar.Agyr senagatda olaryň ulanylyşy has giň gerimde.Inersenerler daşky gurşaw üçin uly üns bilen kasna ulgamlaryny dizaýn edýärler ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýer näme?

  Rolikli konweýer näme?

  Rolik konweýer esasan rolikden, çarçuwadan, diregden we hereketlendiriji böleklerden durýar.Işlemeýän we işlemeýän konweýer, aýlanýan rolik bilen harytlaryň arasyndaky sürtülmä bil baglap, harytlary öňe sürýär.Sürüjiniň görnüşine görä, agyrlyk güýjüne bölünip bilner ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýer ulgamy näme?

  Rolikli konweýer ulgamy näme?

  Guşak konweýer Bir guşak konweýer, esasan dürli derejeli eziji enjamlary, gum öndürýän enjamlary we barlag enjamlaryny birleşdirmek üçin ulanylýan galyndylary öndürmek we gurmak üçin zerur enjamlardyr.Sement, magdançylyk, metallurgiýa, himiýa ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolikleri nädip ýasamaly?

  Konweýer rolikleri nädip ýasamaly?

  Taşlaýjy işsiz rolikleriň roly, konweýer kemerini we materialyň agramyny goldamakdyr.Rolikleriň işleýşi çeýe we ygtybarly bolmaly.Konweýer kemeri bilen rulonlaryň arasyndaky sürtülmäni azaltmak konweýeriň durmuşynda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Rolik konweýerini nädip işletmeli

  Rolik konweýerini nädip işletmeli

  Konweýer enjamlary, belli bir setirde yzygiderli material iberýän, üznüksiz konweýer enjamlary diýlip hem atlandyrylýan material işleýän maşyn.Konweýer enjamlary keseligine, meýilli we dikligine ýetirilip bilner, şeýle hem giňişlikde geçiriji liniýa döredip biler, ...
  Koprak oka
 • Bracketli konweýer rolik

  Bracketli konweýer rolik

  1. Rolikler Konweýer işsiz rolikler näme?Funksiýa näme?Guşak konweýeriniň möhüm bölegi bolan daşaýjy rolik, konweýer kemeriniň we materialyň agramyny goldaýan köp dürli we mukdar.Guşak konwisiniň umumy bahasynyň 35% -ini tutýar ...
  Koprak oka
 • Paletler üçin rolikli konweýer

  Paletler üçin rolikli konweýer

  Ygtybarly paletli eltip bermek we işlemek agyr ýükleri dolandyrmak we herekete getirmek üçin niýetlenen palet ilder konweýerleri önümçilik, ammar we paýlaýyş merkezlerinde işleýiş amallaryny optimallaşdyrýar.GCS täsin islegi kanagatlandyrmak üçin iň oňat synp tehnologiýasyny birleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Rolikli konweýer we guşak konweýer, nädip saýlamaly?

  Rolikli konweýer we guşak konweýer, nädip saýlamaly?

  GCS konweýer öndürijisinden alnan surat size jogap berýär industry Senagatyň we intellektiň ösmegi bilen çig mal we taýýar önümleri daşamak üçin ulanylýan ilder konweýerleriň görnüşleri yzygiderli arassalanýar.Konweýerleriň esasy funksiýalary meňzeş we hemmesi ...
  Koprak oka
 • Sürüji zynjyrly rolikli konweýer ulgamy näme?

  Sürüji zynjyrly rolikli konweýer ulgamy näme?

  Rolikli konweýerler tekiz aşagyndaky zatlary eltmek üçin amatly we esasan geçiriji roliklerden, çarçuwalardan, direglerden, sürüjilerden we beýleki böleklerden durýar.Uly geçirijilik ukybyna, çalt tizlige, ýeňil işleýiş aýratynlyklaryna eýedir we ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi näme?

  Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi näme?

  Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi Konweýer rolikleri kemer konweýeriniň möhüm bölegi bolup, kemeri goldamak we harytlary daşamak üçin ulanylýan konweýer kemeriniň esasy goldawydyr.Çukur rolik, tekiz rolik, merkezleşdiriji rolik, täsir rolik.Çukur rulony ...
  Koprak oka
 • Konweýerleri nädip ýasamaly

  Konweýerleri nädip ýasamaly

  Konweýerler işsiz konweýerlere we guşak konweýerlerine bölünýär.Rolikli konweýerler adatça poçta, ulag, posylka we logistika ýaly ýeňil senagat önümlerini daşamak üçin ulanylýar.Guşak konweýerleri dürli pudaklarda ulanylýar: howa giňişligini öndürmek, awtoulag ...
  Koprak oka
 • Üznüksiz konweýer enjamlarynyň bölekleri gysga

  Üznüksiz konweýer enjamlarynyň bölekleri gysga

  Konweýer enjamlary Konweýer işsiz enjamlar, yzygiderli konweýer enjamlary diýlip hem atlandyrylýan material işleýiş enjamlarynyň üznüksiz geçirişiniň belli bir setirinde.Konweýer enjamlary keseligine, ýapgyt we wertikal geçirişi amala aşyryp biler, ýöne şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Kauçuk örtükli rolikleriň derňewi

  Kauçuk örtükli rolikleriň derňewi

  1. Kauçuk örtügiň yzygiderli görnüşleri Kauçuk saýlanyňyzda chemical himiki garşylygy, garşylygy geýmegi we antistatiki aýratynlyklary göz öňünde tutmaly.Dürli enjamlarda rezin üçin dürli talaplar bar, meselem, çaphana enjamlary syýa reaksiýasyna has köp üns berýär.Ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolik gurmak

  Işlemeýän konweýer, obýektleri A nokatdan B nokadyna daşamak üçin tygşytly we täsirli transport enjamlary bolup durýar.Okuwdan ozal ...
  Koprak oka
 • Agyrlyk rolikli konweýer näme

  Agyrlyk rolikli konweýer näme

  Konweýerde rolik ulanylyşy: Rolik konweýer aşagy üçin amatly, tekiz harytlary daşamak, köp, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar tarelka ýa-da dolanyşyk gutusyna goýulmalydyr.Uly agramly ýekeje materialy daşap biler ýa-da uly täsir edip biler ...
  Koprak oka
 • Konweýer rolik näme

  Konweýer rolik näme

  Rolik köp görnüşli we köp mukdarda kemer konweýeriniň möhüm bölegidir.Funksiýa kemeri goldamak, kemeriň işlemegine garşylygy azaltmak we kemeriň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin kemeriň perpendikulýarlygyny belli bir çäkden geçmezlikdir....
  Koprak oka
 • Konweýer rolikini nireden satyn almaly

  Önümçilik soňky ýyllarda haýallamagyň alamatlaryny görkezmedi.Önümçilik pudagynyň satuwy artýar we maşyn gurallarynyň sargytlary hem ýokarlanýar.Magdançylyk we transport pudaklaryndan başga-da, sanly p bilen üpjün edýän pudaklardan isleg artýar ...
  Koprak oka
 • BW1000 kemer konweýer çarçuwasynyň ölçegleri (ýaý)

  BW1000 kemer konweýer çarçuwasynyň ölçegleri (ýaý)

  10 sany guşak konweýer Gerekli parametrler 1 geçiriji aralyk, 2 geçiriji burç, 3 geçiriji beýiklik, 4 rolik diametri, 5 motor güýji, 6 guşak tizligi, 7 kemer spesifikasiýasy, 8 rolik spesifikasiýasy, mukdar, 9 çarçuwaly material, 10 maşyn agramy, Barlaň degişli gollanma.Bu men ...
  Koprak oka
 • Näme üçin rolikli konweýer saýlamaly?

  Roller konweýer, gaplanan önümleri daşamak üçin transport rolikini ulanmakdyr.Onuň esasy artykmaçlyklary sazlanyp bilinýän beýiklik we meýilli.Örän az tehniki hyzmat gerek.Bu yzygiderli aragatnaşyk saklamagy talap edýän uly önümler üçin ergonomiki we ýuwulýan ulgam ...
  Koprak oka
 • Konweýer ulgamy Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny

  Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny we ölçegi Rolik konweýer her dürli guty, sumka, palet we ş.m. eltmek üçin amatly. Köp materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlerde ýa-da dolanyşyk gutularynda daşalmalydyr.Bir pirogy daşap biler ...
  Koprak oka
 • Agyrlyk güýji (rolik) konweýer, tizlik tizligini, geçiriş tizligini nädip hasaplamaly, peseliş gatnaşygy we ş.m.

  Agyrlyk güýji (rolik) konweýer, tizlik tizligini, iberiş tizligini nädip hasaplamalydygyny, peseliş derejesini we ş.m. rolikli konweýer, bökdençsiz düwmä we iş bölekleriniň yzygiderli eltilmegine ýetmek üçin zynjyrlar we guşaklar bilen birleşdirilen köp sanly rulondan durýar. .
  Koprak oka
 • Turbanyň aşagyndaky konweýeriň daşky gurşawy goramak aýratynlyklary

  GCS Roller öndürijisi Marka turba guşak konweýer we amaly ssenariýalar Turbany konweýerde hereketlendiriji rozetka, burç rozetkasy, aýlaw zynjyry, material göteriji zynjyr bölegi, aýlanýan geçiriji turba we giriş we rozetka bar.Zynjyr ýeňli ...
  Koprak oka
 • GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

  GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

  Dürli görnüşdäki umumy guşak konweýer gurluşlary, dyrmaşma kemeri, egrilen guşak maşyny, guşak guşak maşyny, tekiz guşak maşyny, öwrüm kemeri we beýleki görnüşler.Guşak konweýer işçisi Hytaý konweýer rolikleri diýlip hem atlandyrylýar, tertipli ýygnamakdan durýar ...
  Koprak oka
 • Konweýer Idler rolik näme?

  Konweýer Idler rolik näme?

  Işsiz rolik näme?Işleýänler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Bu komponentler kemeri ýüklenenden soň goldaýar we materialy bir ýerden başga ýere süýşürmäge mümkinçilik berýär.Işleýänler şeýle ýüklenendir welin, ýüklenen kemeriň özi ...
  Koprak oka
 • Speedokary tizlikli konweýer rolikini meýilleşdirmek we saýlamak

  Konweýer rolikini saýlamak Konweýer kemerini we kemerdäki materiallary goldamak, konweýer kemeriniň işleýiş garşylygyny azaltmak, konweýer kemeriniň saglygynyň tehniki düzgünlerden geçmezligini üpjün etmek we konweýer kemerini döretmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • (GCS) Global konweýer önümleri tarapyndan rolikli konweýer öndürmek we üpjün etmek

  Gravity Roller (ýeňil rolikli rolik): Bu önüm dürli pudaklarda ulanylýar: önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, konweýer işsiz maşynlar we logistik dükanlar.Rolikli konweýerler dürli ululykdaky obýektleriň bolmagyna mümkinçilik berýän köpugurly wariant ...
  Koprak oka
 • Işleýänler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir

  Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Bu komponentler kemeri ýüklenenden soň goldaýar we materialy bir ýerden başga ýere süýşürmäge mümkinçilik berýär.Gözleýänler şeýle bir dizaýn edilendir ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýerinde häsiýetler we artykmaçlyklar üçin polietilen rolikler

  Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen rulonlaryň häsiýetleri we artykmaçlyklary Rolik, iberiji enjamlaryň möhüm bölegi we gowşak bölegi bolup, onuň hili eltýän enjamlaryň hyzmat ediş möhletini we näçeräk güýjini gönüden-göni kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • 45 ýaşyndaky iberiji enjamlar işlemeýän zawod (GCS)

  45 ýaşyndaky transport enjamlary işlemeýän zawod (GCS) hökmünde, ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.Ine, esasy önümlerimiz: aringGöçürmek Rolleri etReturn Roller - Impact Roller –Comb Roller ubRubber sprial return ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2