Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Agyrlyk rolikleri

45 ýyllyk - köne konweýer rolikleri öndüriji hökmünde

45 ýaşyndaky geçiriji enjamlar işlemeýän zawod (GCS) hökmünde ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

1. Örän bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni zawod

2. QA bölüminiň barlagyndan soň hil kepillendirilýär

3. OEM buýrugy ýokary garşylanýar we aňsatlyk bilen gazanylýar.Customöriteleşdirilen haýyşlar, ýöriteleşdirilen logo, gaplama gutusy, önümleriň jikme-jiklikleri we ş.m.

4. Çalt eltmegiň wagty.Tölegden soň 1-2 gün iberildi.

5. Professional topar.Toparymyzyň ähli agzalary hünär bilimleri we ki bilen azyndan 3 ýyl meýdandandhyzmatlary.

1 milliondan gowrak kompaniýa 1000+ kompaniýa gowşuryldy

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

Lighteňil konweýer rolik Giriş

Müşderi programmalary-1

Agyrlyk rolikleri (ýeňil rolikler) önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, ulag enjamlary we logistika stansiýasyny daşamak üçin dürli rolikli konweýerler ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

Köp görnüşleri bar.Mugt rulolar, kuwwatly rulolar, kuwwatly rulolar, roketka rulonlary, pru springina rulonlary, içerki sapak rulonlary, inedördül rulolar, rezin örtükli rulolar, PU rolikleri, rezin rulolar, konus rolikleri, örtülen rulolar.Iberilen guşak rolik, V kemer rolik.O örtükli rolik, kemer konweýer rolik, işlenen rolik, agyrlyk güýji rolik, PVX rolik we ş.m.

Gurluşyň görnüşi.Sürüji usuly we agyrlyk güýji rolikli konweýer dizaýn hasaplamasyna görä, ony tok rolikine we erkin roliklere bölüp bolar we ýerleşişine görä tekiz rulona, ​​ýapgyt roliklere we egri roliklere bölüp bolar, başga-da dizaýn edip bileris müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmak üçin talaplaryna laýyklykda görnüşleri.

Hyzmatlar

Önümçilik tejribämizden peýdalanyp, bir çeşme konweýer çözgütlerine ýöriteleşdirilen çemeleşmäni öwrenýäris.

GCS CONVEYOR Müşderilerimize ýeke-täk ulag transport çözgütlerine ýöriteleşdirilen çemeleşmek üçin 27 ýyllyk önümçilik tejribesini ulanmak.Geçiriş işiňiz täzelenen gaplama enjamlaryny, täze awtomatlaşdyrylan gaplama amallaryny ýa-da has tygşytly we ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallaryny talap edýärmi;toparymyz, prosesiň ähli tapgyrlarynda size goldaw berer we ulag iberiş çözgüdiňiziň işiňiz üçin dogry bolmagyny üpjün eder.In engineeringenerçilik hünärmenlerimiz, wagtyňyzy, puluňyzy we güýjüňizi tygşytlamak bilen, ulag iberiş çözgütleriňizi kesgitlemäge, baha bermäge we durmuşa geçirmäge kömek eder.

Iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dogry önümi saýlaň.Bilimli satuw wekillerimiz, iberiş amallary üçin iň oňat çözgüt hödürlemek üçin siziň bilen işleşerler.Giňişleýin taslama tejribämizden peýdalanyň.

Zawodymyz içerde ösýär we dizaýn edýär

Eltip bermek çykdajylarynda iň köp tygşytlamak üçin has rasional dizaýn düşünjelerini size ýetirmek üçin 15 inersener toparymyz bar.

Içerki zawod önümçiligi

Zawodymyzda önümlerimiziň öz wagtynda we hil taýdan kepillendirilmegi üçin birnäçe önümçilik liniýalary bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Agyrlyk rolikleri-2

Konweýer roliklerini nädip ölçemeli (Gravity rolikleri)

Iň oňat rolik ölçegleri üçin rolikleriň diametrini, miliň ululygyny we konweýer çarçuwasyny ýa-da "çarçuwalaryň arasynda" (BF) gurnama ýerini üpjün ediň.

Çarçuwa ýa-da gurnama meýdançasy.Konweýer öndürijileri dürli turba uzynlyklaryny, uzaldyjy we şahanyň uzynlygyny ulanýarlar

rolikleriniň ululyklaryny kesgitlemek üçin.Olaryň köpüsi ululyk üçin esas hökmünde BF ölçeglerini ulanýarlar.BF ölçeglerini üpjün edeniňizde, soňra galan ölçegleri kesgitläp bileris.

BF ululygy elýeterli däl bolsa, indiki iň oňat ululyk OAC (umumy ýazgy) ýa-da ORL (umumy rolik uzynlygy) ululygydyr.

Ölçegleri

Turbanyň kesilen uzynlygy ýa-da uzynlygy iň ygtybarly konweýerdirrolik ölçegi.Turbanyň kesilen uzynlygy rulman bilen üýtgeýär.

Önümçilige çydamlylyk, rolikli OD we in engineeringenerçilik ülňüleri üýtgeýär, esasanam islendik öndürijiniň çarçuwasynda rolikleri oturtmak üçin.

Konweýer rolik ölçegleri

Konweýer ulgamy Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny

Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi

Rolikli konweýer her dürli guty, sumka, palet we ş.m. eltmek üçin amatly. Köp materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlerde ýa-da dolanyşyk gutularynda daşalmalydyr.Agyr materialyň bir bölegini daşap biler ýa-da uly täsir ýüküni alyp biler.Rolik çyzyklaryň arasynda birikmek we geçmek aňsat.Dürli proses zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çylşyrymly logistika geçiriji ulgamyny emele getirmek üçin köp rolikli çyzyklar we beýleki konweýerler ýa-da ýörite uçarlar ulanylyp bilner.Toplamak we goýbermek rolikleri materiallaryň ýygnalmagyny we daşalmagyny amala aşyrmak üçin ulanylyp bilner.

Rolikli konweýer ýönekeý gurluşyň, ýokary ygtybarlylygyň, amatly ulanmak we hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Rolikli konweýer tekiz aşagyndaky zatlary eltmek üçin amatly we esasan hereketlendiriji rolikden, çarçuwadan, ýaýdan we hereketlendiriji bölekden durýar.Uly geçirijilik kuwwatynyň, çalt tizligiň, ýagtylygyň işleýşiniň we köp görnüşli kolinar awtoulagynyň geçiriş aýratynlyklaryna eýedir.

Rolikli konweýer

Agyrlyk rolikli konweýer dizaýny üçin daşky gurşaw şertleri

Geçirilen obýektiň görnüşi, agramy we aňsat zaýalanmagy ýaly dürli şertleri göz öňünde tutuň.

Gowşuryş şertleri Daşarky ölçegler, agram, aşaky ýüzüň görnüşi (tekiz ýa-da deň däl), material
Statusagdaý Taşlanylan we konweýerde boşluklar bolmazdan, degişli aralyklarda ýetirilýär
Konweýer usulyna geçiň Birneme täsir derejesi (el bilen işlemek, robot), güýçli täsir derejesi
Daş-töwerek Temperatura, çyglylyk

Rolik konweýeriniň dizaýn usulynyň ýörelgeleri

2.1 Rolikli konweýeriň dizaýny

Rolikli konweýeriň dizaýny
Rolikli konweýer

1. Rolikleriň arasyndaky aralyk, gowşurylan iş böleginiň aşaky ýüzüni 4 rulon bilen goldamak üçin kesgitlenmeli.

2. Bazarda satylan konweýerlere görä saýlanyňyzda, (konweýer iş böleginiň aşaky ýüzüniň uzynlygy ÷ 4)> konweýerleriň arasyndaky aralyk boýunça saýlaň.

3. Dürli iş eserlerini garyşyk görnüşde ibereniňizde, aralygy hasaplamak üçin iň kiçi gowşurylan iş bölegini alyň.

 

2.2 Rolikli konweýeriň ini

1. Tamburyň ini, gowşurylan iş böleginiň daşky ölçeglerine görä düzülendir.

2. Umuman aýdanyňda, deprek giňligi gowşurylan iş böleginiň aşaky ýüzüniň giňliginden 50 mm-den köp bolmaly.

3. Konweýer çyzygy açylanda, sag tarapdaky suratda görkezilen gowşurylan iş böleginiň uzynlygyna we inine görä saýlaň.

 

2.3 Çarçuwanyň we aýak aralygynyň dizaýny

Geçirilen işiň agramyny 1 metrde iberilen işiň agramyna we iberiş aralygyna görä hasaplaň we çarçuwanyň gurluşyny we aýak kesgitleme aralygyny kesgitlemek üçin bu gymmata howpsuzlyk faktoryny goşuň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Müşderi ulanylyşy

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen rolik, 艾克玛 (惠州) 设备 线 线 线
Lighteňil nobat deprek ýygnamak liniýasy
Agyrlyk rolikleri önümçilik liniýalarynda ulanylýar
Agyrlyk rolikli konweýer
Rolikli konweýeriň ulanylyşy
Rolik konweýeriň ulanylyşy Müşderi programmalary

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Toparymyz

Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz

Müşderi bilen aragatnaşyk

Biziň sergimiz 8
Biziň sergimiz 6
Biziň sergimiz 5
Müşderilerimiziň käbiri 3
Müşderilerimiziň käbiri 5
Müşderilerimiziň käbiri 9

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

GCS konweýer rolikleri
GCS konweýer rolikleri
GCS-den konweýer rolik