Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Agyrlyk rolikleri

45 ýyllyk - köne konweýer rolikleri öndüriji hökmünde

45 ýaşyndaky geçiriji enjamlar işlemeýän zawod (GCS) hökmünde ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

1. Örän bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni zawod

2. QA bölüminiň barlagyndan soň hil kepillendirilýär

3. OEM buýrugy ýokary garşylanýar we aňsatlyk bilen gazanylýar.Customöriteleşdirilen haýyşlar, ýöriteleşdirilen logo, gaplama gutusy, önümleriň jikme-jiklikleri we ş.m.

4. Çalt eltmegiň wagty.Tölegden soň 1-2 gün iberildi.

5. Professional topar.Toparymyzyň ähli agzalary hünär bilimleri we ki bilen azyndan 3 ýyl meýdandandhyzmatlary.

1 milliondan gowrak kompaniýa 1000+ kompaniýa gowşuryldy

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

Lighteňil konweýer rolik Giriş

https://www.gcsroller.com/

GCS 'S. Agyrlyk rolikleri(ýeňil rulolar) ýaly dürli pudaklarda ulanylýar önümçilik liniýalary, gurnama setirleri, gaplama setirleri, eltýän enjamlar, wedürli rolikli konweýerlerlogistika stansiýasyny daşamak üçin.

Köp görnüşleri bar.Mugt rolikler, kuwwatly rulolar, kuwwatly rolikler, roketka rolikleri, bahar rulonlary, içerki sapak rolikleri,kwadrat rolikler, rezin bilen örtülen rulolar, PU rolikleri, rezin rolikler, konus rolikleri, ýazylanrolikler.Iberilen guşak rolik, V kemer rolik.O-rolikli rolik,kemer konweýer rolik, işlenen rolik, agyrlyk güýji rolik, PVX rolik we ş.m.

Gurluşyň görnüşi.Sürüji usulyna we agyrlyk güýji rolikli konweýer dizaýny hasaplamasyna görä, ony tok rolikine we erkin roliklere bölüp bolar we ýerleşişine görä tekiz roliklere, ýapgyt roliklere we egri roliklere bölüp bolar,GCS konweýer rolikleri öndürijiler müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmak üçin müşderileriň talaplaryna laýyklykda başga görnüşleri hem düzüp biler.

 

Hyzmatlar

Önümçilik tejribämizden peýdalanyp, bir çeşme konweýer çözgütlerine ýöriteleşdirilen çemeleşmäni öwrenýäris.

GCS CONVEYOR Müşderilerimize ýeke-täk ulag transport çözgütlerine ýöriteleşdirilen çemeleşmek üçin 27 ýyllyk önümçilik tejribesini ulanmak.Geçiriş işiňiz täzelenen gaplama enjamlaryny, täze awtomatlaşdyrylan gaplama amallaryny ýa-da has tygşytly we ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallaryny talap edýärmi;toparymyz, prosesiň ähli tapgyrlarynda size goldaw berer we ulag iberiş çözgüdiňiziň işiňiz üçin dogry bolmagyny üpjün eder.In engineeringenerçilik hünärmenlerimiz, wagtyňyzy, puluňyzy we güýjüňizi tygşytlamak bilen, ulag iberiş çözgütleriňizi kesgitlemäge, baha bermäge we durmuşa geçirmäge kömek eder.

Iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dogry önümi saýlaň.Bilimli satuw wekillerimiz, iberiş amallary üçin iň oňat çözgüt hödürlemek üçin siziň bilen işleşerler.Giňişleýin taslama tejribämizden peýdalanyň.

Zawodymyz içerde ösýär we dizaýn edýär

Eltip bermek çykdajylarynda iň köp tygşytlamak üçin has rasional dizaýn düşünjelerini size ýetirmek üçin 15 inersener toparymyz bar.

Içerki zawod önümçiligi

Zawodymyzda önümlerimiziň öz wagtynda we hil taýdan kepillendirilmegi üçin birnäçe önümçilik liniýalary bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Agyrlyk rolikleri-2

Konweýer roliklerini nädip ölçemeli (Gravity rolikleri)

Iň oňat rolik ölçegleri üçin rolikleriň diametrini, miliň ululygyny we konweýer çarçuwasyny ýa-da "çarçuwalaryň arasynda" (BF) gurnama ýerini üpjün ediň.

Çarçuwa ýa-da gurnama meýdançasy.Konweýer öndürijileri dürli turba uzynlyklaryny, uzaldyjy we şahanyň uzynlygyny ulanýarlar

rolikleriniň ululyklaryny kesgitlemek üçin.Olaryň köpüsi ululyk üçin esas hökmünde BF ölçeglerini ulanýarlar.BF ölçeglerini üpjün edeniňizde, soňra galan ölçegleri kesgitläp bileris.

BF ululygy elýeterli däl bolsa, indiki iň oňat ululyk OAC (umumy ýazgy) ýa-da ORL (umumy rolik uzynlygy) ululygydyr.

Ölçegleri

Turbanyň kesilen uzynlygy ýa-da uzynlygy iň ygtybarly konweýerdirrolik ölçegi.Turbanyň kesilen uzynlygy rulman bilen üýtgeýär.

Önümçilige çydamlylyk, rolikli OD we in engineeringenerçilik ülňüleri üýtgeýär, esasanam islendik öndürijiniň çarçuwasynda rolikleri oturtmak üçin.

Konweýer rolik ölçegleri
https://www.gcsconveyor.com/gravity-rollers/

Rolikleri gurnamagyň arassalanylyşy:

Gurnama usuly Arassalamak aralygy (mm) Bellik
Tekiz gurnama 0,5 ~ 1.0 0100 seriýasy adatça 1,0mm, beýlekiler adatça 0,5 mm
Tekiz gurnama 0,5 ~ 1.0 0100 seriýasy adatça 1,0mm, beýlekiler adatça 0,5 mm
Zenan sapaklary gurmak 0 Gurluşyň arassalanylyşy 0, çarçuwanyň içki ini L = BF silindriň doly uzynlygyna deňdir
beýlekisi   Custöriteleşdirilen

Konweýer ulgamy Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny

Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi

Therolikli konweýerher dürli guty, sumka, palet we ş.m. eltmek üçin amatly. Köp sanly materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlerde ýa-da dolanyşyk gutularynda daşalmalydyr.Agyr materialyň bir bölegini daşap biler ýa-da uly täsir ýüküni alyp biler.Rolik çyzyklaryň arasynda birikmek we geçmek aňsat.Dürli proses zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çylşyrymly logistika geçiriji ulgamyny emele getirmek üçin köp rolikli çyzyklar we beýleki konweýerler ýa-da ýörite uçarlar ulanylyp bilner.Toplamak we goýbermek rolikleri materiallaryň ýygnalmagyny we daşalmagyny amala aşyrmak üçin ulanylyp bilner.

Rolikli konweýer ýönekeý gurluşyň, ýokary ygtybarlylygyň, amatly ulanmak we hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Rolikli konweýer tekiz aşagyndaky zatlary eltmek üçin amatly we esasan akonweýer rolik, açarçuwa, aýaýwe asürýän bölegi.Uly geçirijilik kuwwatynyň, çalt tizligiň, ýagtylygyň işleýşiniň we köp görnüşli kolinar awtoulagynyň geçiriş aýratynlyklaryna eýedir.

Rolikli konweýer

Agyrlyk rolikli konweýer dizaýny üçin daşky gurşaw şertleri

Geçirilen obýektiň görnüşi, agramy we aňsat zaýalanmagy ýaly dürli şertleri göz öňünde tutuň.

Gowşuryş şertleri Daşarky ölçegler, agram, aşaky ýüzüň görnüşi (tekiz ýa-da deň däl), material
Statusagdaý Taşlanylan we konweýerde boşluklar bolmazdan, degişli aralyklarda ýetirilýär
Konweýer usulyna geçiň Birneme täsir derejesi (el bilen işlemek, robot), güýçli täsir derejesi
Daş-töwerek Temperatura, çyglylyk

Rolik konweýeriniň dizaýn usulynyň ýörelgeleri

2.1 Rolikli konweýeriň dizaýny

Rolikli konweýeriň dizaýny
Rolikli konweýer

1. Rolikleriň arasyndaky aralyk, gowşurylan iş böleginiň aşaky ýüzüni 4 rulon bilen goldamak üçin kesgitlenmeli.

2. Bazarda satylan konweýerlere görä saýlanyňyzda, (konweýer iş böleginiň aşaky ýüzüniň uzynlygy ÷ 4)> konweýerleriň arasyndaky aralyk boýunça saýlaň.

3. Dürli iş eserlerini garyşyk görnüşde ibereniňizde, aralygy hasaplamak üçin iň kiçi gowşurylan iş bölegini alyň.

 

2.2 Rolikli konweýeriň ini

1. Tamburyň ini, gowşurylan iş böleginiň daşky ölçeglerine görä düzülendir.

2. Umuman aýdanyňda, deprek giňligi gowşurylan iş böleginiň aşaky ýüzüniň giňliginden 50 mm-den köp bolmaly.

3. Konweýer çyzygy açylanda, sag tarapdaky suratda görkezilen gowşurylan iş böleginiň uzynlygyna we inine görä saýlaň.

 

2.3 Çarçuwanyň we aýak aralygynyň dizaýny

Geçirilen işiň agramyny 1 metrde iberilen işiň agramyna we iberiş aralygyna görä hasaplaň we çarçuwanyň gurluşyny we aýak kesgitleme aralygyny kesgitlemek üçin bu gymmata howpsuzlyk faktoryny goşuň.

Geçirilen materialyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin, gowşurylan materialy goldamak üçin 4 rulon gerek, ýagny gowşurylan materialyň (L) uzynlygy garyşyk deprek merkeziniň aralygyndan üç esse uly ýa-da deňdir (d );şol bir wagtyň özünde çarçuwanyň içki ini, iberilen materialyň (W) giňliginden uly bolmaly we belli bir margin galdyrmaly. (Adatça iň pes bahasy 50mm)

https://www.gcsconveyor.com/

Rolikleri gurmagyň umumy usullary we görkezmeleri:

Gurnama usuly Sahna uýgunlaşyň Bellik
Çeýe mil gurmak Lighteňil ýük Elastik şahly press-gurnama ýeňil ýük göteriji hadysalarda giňden ulanylýar we gurnamak we tehniki hyzmat etmek gaty amatly.
Tekiz gurnama orta ýük Düwürdilen tekiz gerişler, bahar ýüklenen şahalara garanyňda has gowy saklanmagy üpjün edýär we ortaça ýük goşundylary üçin amatlydyr.
Zenan sapaklary gurmak Agyr ýük Zenan sapak gurnamasy has uly göterijilik ukybyny üpjün edip bilýän we adatça agyr ýa-da ýokary tizlikli ulaglarda ulanylýan rolik we çarçuwany gulplap biler.
Zenan sapak + degirmen tekiz gurnama Stabilityokary durnuklylyk agyr ýük daşamagy talap edýär Stabilityörite durnuklylyk talaplary üçin Zenan sapak, has uly göterijilik ukybyny we dowamly durnuklylygy üpjün etmek üçin degirmen we tekiz gurnama bilen bilelikde ulanylyp bilner.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Müşderi ulanylyşy

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen rolik, 艾克玛 (惠州) 设备 线 线 线
Lighteňil nobat deprek ýygnamak liniýasy
Agyrlyk rolikleri önümçilik liniýalarynda ulanylýar
Agyrlyk rolikli konweýer
Rolikli konweýeriň ulanylyşy
Rolik konweýeriň ulanylyşy Müşderi programmalary

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Toparymyz

Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz
Toparymyz

Müşderi bilen aragatnaşyk

Biziň sergimiz 8
Biziň sergimiz 6
Biziň sergimiz 5
Müşderilerimiziň käbiri 3
Müşderilerimiziň käbiri 5
Müşderilerimiziň käbiri 9

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

GCS konweýer rolikleri
GCS konweýer rolikleri
GCS-den konweýer rolik