Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Gravity Rollers

45 ýyllyk - köne konweýer rolikleri öndüriji hökmünde

45 ýaşyndaky transport enjamlaryny öndürýän zawod (GCS) hökmünde ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

1. Zawod gaty bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni

2. QA bölüminiň barlagyndan soň hil kepillendirilýär

3. OEM buýrugy ýokary garşylanýar we aňsatlyk bilen gazanylýar.Customöriteleşdirilen haýyşlar, ýöriteleşdirilen logo, gaplama gutusy, önümleriň jikme-jiklikleri we ş.m.

4. Çalt eltmegiň wagty.Tölegden soň 1-2 gün iberildi.

5. Hünär topary.Toparymyzyň ähli agzalary hünär bilimleri we ki bilen azyndan 3 ýyl meýdandandhyzmatlary.

1 milliondan gowrak kompaniýa 1000+ kompaniýa gowşuryldy

Cooperative Partners

Lighteňil wezipe konweýer rolik Giriş

Customer applications-1

Agyrlyk rolikleri (ýeňil rolikler) önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, ulag enjamlary we logistika stansiýasynyň daşalmagy üçin dürli rolikli konweýerler ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

Köp görnüşleri bar.Mugt rulolar, kuwwatly rulolar, kuwwatly rulolar, roketka rulonlary, pru springina rulonlary, içerki sapak rulonlary, inedördül rulolar, rezin örtükli rulolar, PU rolikleri, rezin rolikler, konus rulonlary, örtülen rulolar.Iberilen guşak rolik, V kemer rolik.O örtükli rolik, guşak konweýer rolik, işlenen rolik, agyrlyk güýji rolik, PVC rolik we ş.m.

Gurluşyň görnüşi.Sürüji usulyna görä, ony güýçli roliklere we erkin roliklere bölüp bolýar we ýerleşişine görä tekiz rulona, ​​ýapgyt roliklere we egrilen roliklere bölüp bolýar, müşderileriň talaplaryna laýyklykda başga görnüşleri hem düzüp bileris. ähli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin.

Hyzmatlar

Önümçilik tejribämizden peýdalanyp, bir çeşme konweýer çözgütlerine ýöriteleşdirilen çemeleşmäni öwrenýäris.

GCS CONVEYOR Müşderilerimize ýeke-täk ulag daşamak çözgütlerine ýöriteleşdirilen çemeleşme bermek üçin 27 ýyllyk önümçilik tejribesini ulanmak.Geçiriş işiňiz täzelenen gaplaýyş enjamlaryny, täze awtomatlaşdyrylan gaplama amallaryny ýa-da has tygşytly we ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallaryny talap edýärmi;toparymyz, işiň ähli tapgyrlarynda size goldaw berer we ulag iberiş çözgüdiňiziň işiňiz üçin dogrydygyny üpjün eder.In engineeringenerçilik hünärmenlerimiz, ulag daşamak çözgütleriňizi kesgitlemäge, baha bermäge we durmuşa geçirmäge, wagtyňyzy, puluňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga kömek eder.

Işewürlik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dogry önümi saýlaň.Bilimli satuw wekillerimiz, eltip beriş amallaryňyza iň oňat çözgüt hödürlemek üçin siziň bilen işleşerler.Giňişleýin taslama tejribämizden peýdalanyň.

Zawodymyz içerde ösýär we dizaýn edýär

Eltip bermek çykdajylarynda iň köp tygşytlamak üçin size has rasional dizaýn düşünjelerini getirmek üçin 15 inersener toparymyz bar.

Öýdäki zawod önümçiligi

Önümlerimiziň öz wagtynda we hil taýdan kepillendirilmegi üçin zawodymyzda birnäçe önümçilik liniýasy bar.

Gravity rollers-2

Konweýer roliklerini nädip ölçemeli (Gravity rolikleri)

Iň oňat rolik ölçegleri üçin, rolikleriň diametrini, miliň ululygyny we konweýer çarçuwasyny ýa-da "çarçuwalaryň arasynda" (BF) gurnama ýerini üpjün ediň.

Çarçuwa ýa-da gurnama meýdançasy.Konweýer öndürijileri dürli turba uzynlyklaryny, uzynlyklary we mil uzynlyklaryny ulanýarlar

rolikleriniň ululyklaryny kesgitlemek üçin.Olaryň köpüsi ululyk üçin esas hökmünde BF ölçeglerini ulanýarlar.BF ölçeglerini üpjün edeniňizde

ölçegleri, soňra galan ölçegleri kesgitläp bileris.

BF ululygy elýeterli däl bolsa, indiki iň oňat ululyk OAC (umumy ýazgy) ýa-da ORL (umumy rolik uzynlygy) ululygydyr.

Ölçegler.

Turbanyň kesilen uzynlygy ýa-da miliň uzynlygy iň ygtybarly ölçegdir.Turbanyň kesilen uzynlygy podşipnikden üýtgeýär.

Önümçilige çydamlylyk, rolikli OD we in engineeringenerçilik ülňüleri, esasanam islendik öndürijiniň çarçuwasynda rolikleri gurnamak üçin üýtgeýär.

Conveyor roller dimensions

Konweýer ulgamy Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny

Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi

Rolikli konweýer her dürli guty, sumka, palet we ş.m. eltmek üçin amatlydyr. Köp sanly materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlere ýa-da dolanyşyk gutularyna daşalmalydyr.Agyr materialyň bir bölegini daşap biler ýa-da uly täsir ýüküni alyp biler.Rolik çyzyklaryň arasynda birikmek we geçmek aňsat.Dürli proses zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çylşyrymly logistika geçiriji ulgamy emele getirmek üçin birnäçe rolikli çyzyklar we beýleki konweýerler ýa-da ýörite uçarlar ulanylyp bilner.Toplamak we goýbermek rolikleri materiallaryň ýygnalmagyny we daşalmagyny amala aşyrmak üçin ulanylyp bilner.

Rolikli konweýerde ýönekeý gurluşyň, ýokary ygtybarlylygyň, amatly ulanmagyň we hyzmat etmegiň artykmaçlyklary bar.Rolikli konweýer tekiz aşagyndaky zatlary eltmek üçin amatly we esasan hereketlendiriji rolikden, çarçuwadan, ýaýdan we hereketlendiriji bölekden durýar.Uly geçirijilik ukybyna, çalt tizlige, ýagtylygyň işleýşine we köp görnüşli kolinar awtoulagynyň geçiriş aýratynlyklaryna eýedir.

Roller Conveyor

Agyrlyk güýji rolikli konweýer dizaýnynyň daşky gurşaw şertleri

Geçirilen obýektiň görnüşi, agramy we aňsat zaýalanmagy ýaly dürli şertleri göz öňünde tutuň.

Gowşuryş şertleri Daşarky ölçegler, agram, aşaky ýüzüň görnüşi (tekiz ýa-da deň däl), material
Statusagdaýy bermek Taşlanylan we konweýerde boşluksyz, degişli aralyklarda ýetirilýär
Konweýer usulyna geçiň Birneme täsir derejesi (el bilen işlemek, robot), güýçli täsir derejesi
Daş-töweregi Temperatura, çyglylyk

Rolikli konweýeriň dizaýn usulynyň ýörelgeleri

2.1 Rolikli konweýeriň dizaýny

Design of roller conveyor
Roller Conveyor

1. Rolikleriň arasyndaky aralyk, gowşurylan iş böleginiň aşaky ýüzüni 4 rulon bilen goldamak üçin kesgitlenmeli.

2. Bazarda satylýan konweýerlere görä saýlanyňyzda, (konweýer işleriniň aşaky ýüzüniň uzynlygy ÷ 4)> konweýerleriň arasyndaky aralyga görä saýlaň.

3. Dürli iş böleklerini garyşyk görnüşde ibereniňizde, aralygy hasaplamak üçin iň kiçijik gowşurylan iş bölegini alyň.

 

2.2 Rolikli konweýeriň ini

1. Tamburyň ini, gowşurylan iş böleginiň daşky ölçeglerine görä düzülendir.

2. Umuman aýdanyňda, deprek giňligi gowşurylan iş böleginiň aşaky ýüzüniň giňliginden 50 mm uzyn bolmaly.

3. Konweýer setirinde öwrüm bar bolsa, sag tarapdaky suratda görkezilen gowşurylan iş böleginiň uzynlygyna we inine görä saýlaň.

 

2.3 Çarçuwanyň we aýak aralygynyň dizaýny

Geçirilen iş böleginiň agramyny we iberiş aralygynyň agramyna görä 1 metre ýetirilen iş böleginiň agramyny hasaplaň we çarçuwanyň gurluşyny we aýak sazlaýyş aralygyny kesgitlemek üçin bu gymmata howpsuzlyk faktoryny goşuň.

Müşderi ulanylyşy

Global  Conveyor  Supplies  Company  Limited  roller ,艾克玛(惠州)输送设备有限公司包胶滚筒线
Light duty drum assembly line
Gravity rollers are used in production lines
Gravity roller conveyor
Application of roller conveyor
Application of roller conveyor Customer applications

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Toparymyz

Our team
Our team
Our team
Our team
Our team
Our team

Müşderi bilen aragatnaşyk

Our Exhibition 8
Our Exhibition 6
Our Exhibition 5
SOME OF OUR CLIENTS 3
SOME OF OUR CLIENTS 5
SOME OF OUR CLIENTS 9

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.