Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Hyzmat

Biz halkara işini alyp barýan hünärmenler toparymyz.Islendik soraga 24 sagadyň dowamynda bilimli we gymmatly jikme-jiklikler bilen jogap berler.Biz bilen iş salyşmak aňsat we täsirli.

· Professional we Passion Satyş topary 24 sagat hyzmatyňyzda

· Dürli sergilere gatnaşmak, bizi has doly tanamaga kömek edýär

· Mysal 3-5 günüň içinde iberilip bilner

· Customöriteleşdirilen önümleriň / logo / marka / gaplama OEM kabul edilýär

· Kiçi kwartira kabul edildi we çalt eltildi

· Önümimizi ösdürmek toparymyz täze önümleri yzygiderli täzelär.

· Öz islegiňiz boýunça önümiň diwersifikasiýasy

· Professional satuw topary bilen gönüden-göni zawod satuwy

· Iň oňat baha üçin ýokary hilli we amatly hyzmat

· Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin käbir gyssagly tabşyryklar üçin gyssagly hyzmat

Soraglar

S: Töleg möhletiňiz nähili?

J: T / T ýa-da L / C.Beýleki töleg möhletini hem ara alyp maslahatlaşyp bileris.

S: Düzüp bilersiňizmi?

J: Islegiňize görä özleşdirmegi goldaýarys.

S: MOQ näme?

J: 1 bölek

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 5 ~ 20 gün. Gyssagly zerurlyklaryňyz üçin elmydama ýeterlik çig mal taýýarlaýarys, önümçiligiň takyk wagtyny we önümçilik tertibini üpjün etmek üçin önümçilik bölümimizden mal däl önümler bilen habarlaşarys.

S: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

J: Biz 100% öndüriji, ilkinji bahany kepillendirip bileris.

S: Zawodyňyza baryp bilerismi?

J: Hoş geldiňiz.Siziň meýilnamaňyz bolansoň, hünärmen satuw toparyny siziň işiňizi yzarlamak üçin taýýarlarys.

Nädip sargyt etmeli

· Size zerur modeli we mukdaryny aýdyň;Iň soňky sitata alyň

· Sargyt maglumatlaryny tassyklaň;Söwda niýetine ýetmek;PI sargyt iberiler

· Töleg guramak;Töleg alnandan soň 24 sagadyň dowamynda harytlary ibereris

Satuwdan soň hyzmat

· Iň arzan we iň ygtybarly ýük daşaýan kompaniýany saýlaň we buýrugy alýança yzarlaň

· Kepillik, Howpsuzlyk kody barlamak bilen kepillendirilýär

· Haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, indiki sargyt bilen bilelikde mugt çalyşma iberiler

Kompaniýamyzy saýlamak üçin bäş bal

1. Örän bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni zawod

2. QA bölüminiň barlagyndan soň hil kepillendirilýär

3. OEM buýrugy ýokary garşylanýar we aňsatlyk bilen gazanylýar.Customöriteleşdirilen haýyşlar, ýöriteleşdirilen logo, gaplama gutusy, önümleriň jikme-jiklikleri we ş.m.

4. Çalt eltmegiň wagty.Tölegden soň 1-2 gün iberildi.

5. Professional topar.Toparymyzyň ähli agzalary azyndan 3 ýyl hünär bilimleri we hoşniýetli hyzmatlar bilen meşgullanýar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň