Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Taslama meselesi

Mysal effektini görkezmek

45 ýyllap materiallary gaýtadan işlemek pudagyna çuňňur gatnaşdy.

Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmagy özümiziň borjumyz edýäris.

Hünär ussatlygy bilen meşhurlyk gazandyk.

Has meňzeş pikirli adamlaryň bize goşulmagyny garşylaýarys

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Polat öndürýän kärhananyň ulanylyşynyň üstünlikli mysaly
Port köpçülikleýin materiallary ulanmagyň amaly mysaly
Mina ýüz tutmagymyň üstünlikli mysallary
Elektrik stansiýasynyň we port goýmalarynyň üstünlikli mysallary
Uzynlygyna turba guşak konweýerleri
Gum we çagyl ösümlikleriniň ulanylyşynyň üstünlikli mysallary
Mongol elektrik stansiýasynyň konweýer çözgütleri
Garyndy penjire zawod programmalarynyň üstünlik hekaýalary
Iş ugurlary üçin zawod önümçiligi
Polat öndürýän kärhananyň ulanylyşynyň üstünlikli mysaly

Successful example

 

  Konweýer kemerlerini goldamak we ýük daşamak üçin.Çukur rulonlary, tekiz rulolar, merkezleşdiriji rulolar we täsir rolikleri, gurluşy boýunça dürli-dürli bolsa-da, esasan birmeňzeş gurluş ýörelgesine eýedir we esasan mandrellerden, turbalardan, podşipniklerden, möhürleýji enjamlardan we ş.m.

 

Port köpçülikleýin materiallary ulanmagyň amaly mysaly

 

Port bulk material handling

  Konweýer kemerlerini goldamak we ýük daşamak üçin.Çukur rulonlary, tekiz rulolar, merkezleşdiriji rulolar we täsir rolikleri, gurluşy boýunça dürli-dürli bolsa-da, birmeňzeş gurluş ýörelgesine eýedir we esasan mandrellerden, turbalardan, podşipniklerden, möhürleýji enjamlardan we ş.m.

 

 

 

Mina ýüz tutmagymyň üstünlikli mysallary

Successful example3

Konweýer kemerlerini goldamak we ýük daşamak üçin.Çukur rulonlary, tekiz rulolar, merkezleşdiriji rulolar we täsir rolikleri, gurluşy boýunça dürli-dürli bolsa-da, esasan birmeňzeş gurluş ýörelgesine eýedir we esasan mandrellerden, turbalardan, podşipniklerden, möhürleýji enjamlardan we ş.m.

 

 

Elektrik stansiýasynyň we port goýmalarynyň üstünlikli mysallary

Successful example2

 

Konweýer kemerlerini goldamak we ýük daşamak üçin.Çukur rulonlary, tekiz rulolar, merkezleşdiriji rulolar we täsir rolikleri, gurluşy boýunça dürli-dürli bolsa-da, esasan birmeňzeş gurluş ýörelgesine eýedir we esasan mandrellerden, turbalardan, podşipniklerden, möhürleýji enjamlardan we ş.m.

 

 

Uzynlygyna turba guşak konweýerleri

Power plants in China-1

 

Konweýer kemerlerini goldamak we ýük daşamak üçin.Çukur rulonlary, tekiz rulolar, merkezleşdiriji rulolar we täsir rolikleri, gurluşy boýunça dürli-dürli bolsa-da, aslynda şol bir gurluş ýörelgesine eýedir we esasan mandrellerden, turbalardan, podşipniklerden, möhürleýji enjamlardan we ş.m.

 

 

 

 

 

Gum we çagyl ösümlikleriniň ulanylyşynyň üstünlikli mysallary

 

 

Konweýer kemerlerini goldamak we ýük daşamak üçin.Çukur rulonlary, tekiz rulolar, merkezleşdiriji rulolar we täsir rolikleri, gurluşy boýunça dürli-dürli bolsa-da, esasan şol bir gurluş ýörelgesine eýedir we esasan mandrellerden, turbalardan, podşipniklerden, möhürleýji enjamlardan we ş.m.

 

 

 

 

 

Mongol elektrik stansiýasynyň konweýer çözgütleri

 

Mongolia Power Plant

 

Serviceshli hyzmatlarymyzda we ýöriteleşdirilen çözgütlerde tejribe, baha we häzirki zaman tehnologiýasyny hödürlemek.Kompaniýa hünär in engineeringenerçilik hyzmatlaryny hödürleýär we iň ýokary kanagatlylygy gazanmak üçin müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýär. GCS-den konweýer komponentleri

 

 

 

 

 

 

Garyndy penjire zawod programmalarynyň üstünlik hekaýalary

 

Factory lines

 

“Light Duty” - agyrlyk güýji rolikleri (ýeňil rolikler) önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, konweýer enjamlary we logistika stansiýasyny daşamak üçin dürli rolikli konweýerler ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.
Köp görnüşleri bar.Mugt rulolar, kuwwatly rulolar, kuwwatly rulolar, roketka rolikleri, pru springina rulonlary, içerki sapak rulonlary, inedördül rulolar, rezin örtükli rulolar, PU rulonlary, rezin rolikler, konus rolikleri, örtükli rulolar.Iberilen guşak rolik, V kemer rolik.O örtükli rolik, guşak konweýer rolik, işlenen rolik, agyrlyk güýji rolik, PVC rolik we ş.m.
Gurluşyň görnüşi.Sürüji usulyna görä, tok rolikli konweýerlere we erkin rolikli konweýerlere bölünip bileris, ýerleşişine görä tekiz pol rolikli konweýerlere, meýilli rolikli konweýerlere, egriji rolikli konweýerlere bölüp bileris, başga görnüşleri hem düzüp bileris. müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmak üçin talaplary.

 

 

 

 

 

Iş ugurlary üçin zawod önümçiligi

 

alloy window factory applications

 

“Light Duty” - agyrlyk güýji rolikleri (ýeňil rolikler) önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, konweýer enjamlary we logistika stansiýasyny daşamak üçin dürli rolikli konweýerler ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.
Köp görnüşleri bar.Mugt rulolar, kuwwatly rulolar, kuwwatly rulolar, roketka rolikleri, pru springina rulonlary, içerki sapak rulonlary, inedördül rulolar, rezin örtükli rulolar, PU rulonlary, rezin rolikler, konus rolikleri, örtükli rulolar.Iberilen guşak rolik, V kemer rolik.O örtükli rolik, guşak konweýer rolik, işlenen rolik, agyrlyk güýji rolik, PVC rolik we ş.m.
Gurluşyň görnüşi.Sürüji usulyna görä, tok rolikli konweýerlere we erkin rolikli konweýerlere bölünip bileris, ýerleşişine görä tekiz pol rolikli konweýerlere, meýilli rolikli konweýerlere, egriji rolikli konweýerlere bölüp bileris, başga görnüşleri hem düzüp bileris. müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmak üçin talaplary.

 

 

 

 

Taslama gurmak sahypasynyň wideo bölümi

Taslamalar önümçilik diagrammalaryny üpjün edýär

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

Müşderi bilen aragatnaşyk

Our Exhibition 8
Our Exhibition 6
Our Exhibition 5
SOME OF OUR CLIENTS 3
SOME OF OUR CLIENTS 5
SOME OF OUR CLIENTS 9
Customer visits102
Customer visits-1
Customer visits-141
Customer visits-1042
Customer visits
Customer visits-12

Üstünligiň mysallary

Gum we jemleýji konweýer mysaly

Sand and Aggregate Conveyor Example

Biz ýokary hilli önüm öndürmäge borçlanýarysmetal konweýer rolikleri.

Çig malyň ýüklenmegine we eltilmegine mysal

Example of mining raw material loading and conveying1

 

 

Example of mining raw material loading and conveying

 

Thesenagat konweýer rolikleriöndüren ýokary takyklygymyz, tozana garşy we ulanmak aňsat.

Kuwwat öndüriji konweýeriň mysaly

 

 

Example of power generation conveyor

 

Konweýer üçin işleýän rulonlarköplenç eňňit we belli bir beýiklik bilen daşamak üçin ulanylýar.

Portda köp mukdarda kömür daşamagyň mysaly

Example of bulk coal transportation in port

 

 

Example of bulk coal transportation in port1

 

Magdançylyk pudagynda görüp bilerisagyr ýük konweýer roliklerihemme ýerde.Bu peýdaly gurallary ulanmak netijelidir.

Alýumin magdany çig malynyň mysaly

Example of Aluminum ore raw material1

 

Biziňkialýumin konweýer rolikleriönüm zawodymyzda gyzgyn satylýan önüm.Diňe çydamly bolman, eýsem owadan hem.

Möhürli turba konweýeriniň mysaly

Example of sealed pipe conveyor

 

Turba konweýer rolikleriköplenç agyr önümçilikde we geçirişde ulanylýar.

Gymmat bahaly metal magdanynyň uzak aralyk konweýeriniň mysaly

Example of long-distance  conveyor of precious metal ore

 

Biziňkitakyk konweýer rolikleriygtybarly we hil kepilligi bolan dünýäde giňden ulanylýar.

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

Inersenerler üçin konweýer pudagy

Identification of drum spacing
pipe belt conveyor
GCS belt conveyor types and application principle

Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi

Therolikli konweýerher dürli guty, sumka, palet we ş.m. ýetirmek üçin amatlydyr.Köpçülikleýin materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlere ýa-da dolanyşyk gutularyna daşalmaly.

 

Turba guşak konweýer we amaly ssenariler

Theturba konweýeramaly programmalaryň giň toplumyna eýedir.Başararmateriallary dikligine daşamak, keseligine we hemme taraplaýyn obliquely.Liftiň beýikligi beýik, geçirijiniň uzynlygy uzyn, energiýa sarp edilişi az we boş ýer az.

GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

Dürli görnüşdäki umumy guşak konweýer gurluşy, dyrmaşma guşak maşyny, egrilen guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, öwrüm kemeri we beýleki görnüşler.

 

Müşderi görkezmeleri

Customer Testimonials112
Customer Testimonials-3021
Customer Testimonials-1
Customer Testimonials-2
Customer Testimonials-13
Customer Testimonials-1021

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň