Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Konweýer rolikleri öndüriji

45 ýyllyk - köne konweýer rolikleri öndüriji hökmünde

45 ýaşyndaky transport enjamlaryny öndürýän zawod (GCS) hökmünde ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

1. Zawod gaty bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni

2. QA bölüminiň barlagyndan soň hil kepillendirilýär

3. OEM buýrugy ýokary garşylanýar we aňsatlyk bilen gazanylýar.Customöriteleşdirilen haýyşlar, ýöriteleşdirilen logo, gaplama gutusy, önümleriň jikme-jiklikleri we ş.m.

4. Çalt eltmegiň wagty.Tölegden soň 1-2 gün iberildi.

5. Hünär topary.Toparymyzyň ähli agzalary hünär bilimleri we ki bilen azyndan 3 ýyl meýdandandhyzmatlary.

1 milliondan gowrak kompaniýa 1000+ kompaniýa gowşuryldy

Cooperative Partners

Konweýer ulgamynyň rolik görnüşi

Drum pulley for GCS conveyor,Transmission drum, Redirection drum, Driving Electric drum

Polat işleýän

Drum pulley for GCS conveyor,Transmission drum, Redirection drum, Driving Electric drum

Polim işleýän

ceramics idler

keramika

Drum pulley for GCS conveyor,Transmission drum, Redirection drum, Driving Electric drum

Alýumin öndüriji

Üstünligiň mysallary

Gum we jemleýji konweýer mysaly

Sand and Aggregate Conveyor Example

Biz ýokary hilli önüm öndürmäge borçlanýarysmetal konweýer rolikleri.

Çig malyň ýüklenmegine we eltilmegine mysal

Example of mining raw material loading and conveying1

 

 

Example of mining raw material loading and conveying

 

Thesenagat konweýer rolikleriöndüren ýokary takyklygymyz, tozana garşy we ulanmak aňsat.

Kuwwat öndüriji konweýeriň mysaly

 

 

Example of power generation conveyor

 

Konweýer üçin işleýän rulonlarköplenç eňňit we belli bir beýiklik bilen daşamak üçin ulanylýar.

Portda köp mukdarda kömür daşamagyň mysaly

Example of bulk coal transportation in port

 

 

Example of bulk coal transportation in port1

 

Magdançylyk pudagynda görüp bilerisagyr ýük konweýer roliklerihemme ýerde.Bu peýdaly gurallary ulanmak netijelidir.

Alýumin magdany çig malynyň mysaly

Example of Aluminum ore raw material1

 

Biziňkialýumin konweýer rolikleriönüm zawodymyzda gyzgyn satylýan önüm.Diňe çydamly bolman, eýsem owadan hem.

Möhürli turba konweýeriniň mysaly

Example of sealed pipe conveyor

 

Turba konweýer rolikleriköplenç agyr önümçilikde we geçirişde ulanylýar.

Gymmat bahaly metal magdanynyň uzak aralyk konweýeriniň mysaly

Example of long-distance  conveyor of precious metal ore

 

Biziňkitakyk konweýer rolikleriygtybarly we hil kepilligi bolan dünýäde giňden ulanylýar.

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen (GCS) konweýer rolikleri üpjün edijilerKöpçülikleýin material iberiji enjamlar üçin dürli işleýänleri satmakda, ýeňil senagat yzygiderli eltiş enjamlary üçin galvanizli rolikler, rolikli geçiriji ulgamlar, ätiýaçlyk şaýlary we degişli periferiýa enjamlary önümleri öndürmekde ýöriteleşendir.GCS 26 ýyllyk tejribeden soň, awtomatiki mehaniki önümçiligi amala aşyrmak üçin önümçilik amallarynda öňdebaryjy tehnologiýany kabul edýär: Awtomatiki mehaniki rolik çyzygy, deprek çyzgysy, ýaýyň çyzgysy: CNC maşyn gurallary;Awtomatiki kebşirleme robot goly;CNC awtomatiki kakmak enjamy;Maglumatlary dolandyrýan maşyn;şahany gaýtadan işlemek liniýasy;Metal möhürleme önümçilik liniýasy.Şeýle hem, ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Kompaniýamyz Hil gözegçiliginiň Baş müdirligi tarapyndan berlen senagat önümçilik ygtyýarnamasyny aldy, Gözegçilik önümleri süňk daşamakda, ýylylyk elektrik öndürmekde, portlarda, sement zawodlarynda, kömür känlerinde we metallurgiýada, şeýle hem ýeňil transport, ammar, senagat, giňden ulanylýar. azyk, lukmançylyk we beýleki pudaklarda.

 

 

Raw material warehouse

Çig mal

wrok shop

Okuw ussahanasy

775bb57f48c90452a4811aac3273d1e

Okuw ussahanasy

The office

Ofis

Idlers prosesi akymy

Gelýän material Kesmek Işlemek Deburring Sub-Assy eld Kebşirlemek Assambleýa Polishing Arassalamak + peselmek Gaplamak going Çykýan
a) material görnüşi
b) galyňlyk
ç) Daş görnüşi
d) tegeleklik
e) Göni
a) Daş görnüşi a) Ölçeg
b) Göni
ç) Daş görnüşi
a) Ölçeg (Müşderi spesifikasy) b) Daş görnüşi
ç) konsentrasiýa
a) Karz bermek a) aýlanmaga garşylyk
b) gutarmak
d) tozana garşylyk
a) faceerüsti arassalamak a) Daş görnüşi a) Gaplamak üçin hil

Amal akymy

raw material

Çig mal

cutting

Kesmek

maching

Maching

assy + welding

Assy + kebşirlemek

polishing

Polishing

painting

Tingiwopis

packing

Gaplamak

loading & shipping

Adingüklemek we eltip bermek

Önümiň hiline gözegçilik

1, önüm öndürmek we synag hil ýazgylary we synag maglumatlary.

2, önümiň öndürijiligini barlamak, ulanyjyny önümiň iberilenden soň tassyklanýança önümi tutuş prosesi, tutuş öndürijilik barlagyny görmäge çagyrýarys.

Saýlamak üçin materiallar

1, ýokary ygtybarlylygy we ösen önümleri üpjün etmek üçin ulgamy saýlamak içerki ýa-da halkara hilli marka önümleri saýlanýar.

2, şol bir bäsdeşlik şertlerinde kompaniýamyz önümleriň tehniki öndürijiligini peseltmeli däl, önümiň bölekleriniň bahasyny çyn ýürekden size elýeterli iň amatly bahalara üýtgetmeli däldir.

Getirmegi wada beriň

1, önümi eltip bermek: ulanyjynyň talaplaryna görä mümkin boldugyça, aýratyn talaplar bar bolsa, möhletinden öň tamamlanmagy, kompaniýamyz ýörite önümçilik, gurnama we ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.

Işsiz turbanyň san taýdan çydamlylygy üçin salgylanma

 

OD (mm roll

Diametri çydamlylygy (mm) Diwaryň galyňlygy (mm) Diwaryň galyňlygy çydamlylygy (mm)

 

108

 

± 0.60

2.75 ± 0.27
3.0 ± 0.30
3.25 ± 0.32
4.5

± 0.35

5.0

 

114

 

± 0.60

2.75 ± 0.27
3.0 ± 0.30
3.25 ± 0.32
5.0

 

 

 

 

± 0.35

127

± 0.80 3.5

 

133

 

± 0.80

3.5
4.0
5.0

139

± 0.80

3.75
4.0

152

± 0.90 4.0

159

± 0.90 4.5

165

± 0.90 5.0

178

± 1.0 5.0
gcs idler
Idler pipe
GCS idleridler

Işsizleriň göterilmegi

Çydamlylyk bilen “Standard Idlers” jaýlary üçin podşipnikler

Bearing Housings -1
Rulman ululygy Daşarky diametri

mm

OD çydamlylyk synpy 0

(adaty çydamlylyk)

6204 47.000 0 / -11
6205 52.000 0 / -13
6305 62.000
6306 72.000
6307 80.000
6308 90.000 0 / -15
6309 100.000
6310 110.000
6311 120.000 0 / -18

Soraglar

S: Töleg möhletiňiz nähili?

J: T / T ýa-da L / C.Beýleki töleg möhletini hem ara alyp maslahatlaşyp bileris.

S: Ony sazlap bilersiňizmi?

J: Islegiňize görä özleşdirmegi goldaýarys.

S: MOQ näme?

J: 1 bölek

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 5 ~ 20 gün. Gyssagly zerurlyklaryňyz üçin elmydama ýeterlik çig mal taýýarlaýarys, önümçiligiň takyk wagtyny we önümçilik tertibini üpjün etmek üçin önümçilik bölümimizden mal däl önümler bilen habarlaşarys.

S: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

J: Biz 100% öndüriji, ilkinji bahany kepillendirip bileris.

S: Zawodyňyza baryp bilerismi?

J: Hoş geldiňiz.Tertipnamaňyzy düzenimizden soň, hünärmen satuw toparyny siziň işiňizi yzarlamak üçin taýýarlarys.

Biz ahünär toparyhalkara işinde.Islendik soraga bilimli we gymmatly jikme-jiklikler bilen 24 sagadyň dowamynda jogap berler.Biz bilen iş salyşmak aňsat we täsirli.

· Professional we Passion Satyş topary 24 sagat hyzmatyňyzda

· Dürli sergilere gatnaşmak, bizi has doly tanamaga kömek edýär

· Mysal 3-5 günüň içinde iberilip bilner

· Customöriteleşdirilen önümleriň / logo / marka / gaplama OEM kabul edilýär

· Kiçijik kabul edilen we çalt eltip bermek

· Önümimizi ösdürmek toparymyz täze önümleri yzygiderli täzelär.

· Öz islegiňiz boýunça önümiň diwersifikasiýasy

· Professional satuw topary bilen gönüden-göni zawod satuwy

· Iň oňat baha üçin ýokary hilli we amatly hyzmat

· Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin käbir gyssagly tabşyryklar üçin gyssagly hyzmat

Nädip sargyt etmeli

· Size zerur modeli we mukdaryny aýdyň;Iň soňky sitata alyň

· Sargyt jikme-jikliklerini tassyklamak;Söwda niýetine ýetmek;PI zakaz iberiler

· Töleg tertibi;Töleg alnandan soň 24 sagadyň dowamynda harytlary eltip bereris

Satuwdan soň hyzmat

· Iň arzan we iň ygtybarly ýük daşaýan kompaniýany saýlaň we buýrugy alýança yzarlaň

· Kepillik, howpsuzlyk kody barlamak bilen hakykylygy kepillendirilýär

· Haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, indiki sargyt bilen bilelikde mugt çalyşma iberiler

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

Inersenerler üçin konweýer pudagy

Identification of drum spacing
pipe belt conveyor
GCS belt conveyor types and application principle

Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi

Therolikli konweýerher dürli guty, sumka, palet we ş.m. ýetirmek üçin amatlydyr.Köpçülikleýin materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlere ýa-da dolanyşyk gutularyna daşalmaly.

 

Turba guşak konweýer we amaly ssenariler

Theturba konweýeramaly programmalaryň giň toplumyna eýedir.Başararmateriallary dikligine daşamak, keseligine we hemme taraplaýyn obliquely.Liftiň beýikligi beýik, geçirijiniň uzynlygy uzyn, energiýa sarp edilişi az we boş ýer az.

GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

Dürli görnüşdäki umumy guşak konweýer gurluşy, dyrmaşma guşak maşyny, egrilen guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, öwrüm kemeri we beýleki görnüşler.

 

Toparymyz

Our team
Our team
Our team
Our team
Our team
Our team

Müşderi bilen aragatnaşyk

Our Exhibition 8
Our Exhibition 6
Our Exhibition 5
SOME OF OUR CLIENTS 3
SOME OF OUR CLIENTS 5
SOME OF OUR CLIENTS 9

Beýleki önümçilik hyzmatlarymyz

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň