Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com
 • Conveyor Rollers
 • customized Belt Conveyor

GCS, Hytaýda iň ýokary konweýer üpjün edijileriniň we lomaý üpjün edijileriniň biridigine buýsanýar

Rolikler iň köp ulanylýan we şol bir wagtyň özünde daşaýjy konweýer ulgamynyň iň esasy böleklerinden biridir we bizHytaýda konweýer üpjünçiligini iň oňat öndüriji.Soňky 27 ýylyň dowamynda dünýäniň iň gowy markalary üçin rolikler we konweýer enjamlary öndürýäris.Uly we kiçi kompaniýalara (GCS) konweýer üpjün ediji zawodymyzyň we lomaý rolik üpjün edijimiziň güýji bilen täsirli görnüşde özlerini tanatmaga kömek etdik.Rolikleriň ýüzüni boýamak we iň az çydamlylyk bahalaryny ulanmak bilen ýokary hilli epoksi boýag ulanyp, önümlerimiziň hiline gözegçilik edýäris.

Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz, iň oňat konweýer üpjün ediji öndüriji hökmünde özboluşly artykmaçlygymyz we ähli rulonlarda lomaý önümçilik hyzmatlaryny hödürleýändigimiziň berk kepilligi bolan ähli önümçilik üpjünçilik zynjyryny aňsatlyk bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Hasap dolandyryjylarymyzyň we geňeşçilerimiziň tejribeli topary, markaňyzy döretmekde goldaw berer - kömür iberiji rolikler - elektrik stansiýalary üçin rolikler ýa-da belli bir şertlerde ulanmak üçin birnäçe rolikli önümler - markaňyzy eltip bermekde peýdaly. senagaty.Iň azyndan 8 ýyl iş tejribesi bolan ikisinde-de (satuw geňeşçileri, in engineenerler, hil dolandyryjylary) transport pudagynda köp ýyl bäri işleýän adamlar toparymyz bar.Bizde iň az sargyt mukdary bar, ýöne gaty gysga möhletde gaty uly sargyt mukdaryny öndürip bileris.Taslamaňyzy şu gün başlaň, biziň bilen habarlaşyň, onlaýn gürleşiň ýa-da + 8618948254481 / + 8615986956123 jaň ediň

Ajaýyp hyzmat bermek bilen size iň gowy bahalary hödürlemäge mümkinçilik berýän öndüriji.

 

Öňdebaryjy öndüriji we agyr ýük konweýer rolikleri / ýeňil agyrlyk agyrlyk konweýerini lomaý üpjün ediji

 

Öňdebaryjy hökmündeagyr ýük / ýeňil konweýer öndürijiwe lomaý üpjün ediji, konweýer üpjünçiligini, esasy önümleri we başgalary öndürmekde 27 ýyllyk tejribämiz bar.Köp ýyllyk tejribe bizi döretdikonweýer rolik lomaýtelekeçilik üpjünçiligi zynjyry gaty kämildir.

Ajaýyp markaly köpçülik hökmündekonweýer öndüriji we üpjün ediji, OEM we ODM hyzmatlaryny kabul edýäris, dizaýnyňyzy iberýäris we önümleriňize we gaplamalaryňyza markaňyzy çap etmek üçin 10 günüň içinde hakyky nusgalary taýýarlap bileris.Lomaý satyjy ýa-da marka eýesi bolsaňyzam, ýokary hilli önümlerimiz we ajaýyp hyzmatymyz bilen işiňizi çalt ösdürmäge kömek ederis.

Başlamak isleseňizözleşdirmekönümleriňiziň ýurduňyza gabat gelmegi üçin, bize ýüz tutup bilersiňiz, ýokary hilli müşderi hyzmatyny we şahsylaşdyrmagy üpjün etmek biziň hemişelik işimizdir!

 

 

 • With over 15 years of expertise in working with companies and products in the conveying industry, our roller products provide our partners with new ideas to improve their efficiency and effectiveness in the workplace. With over 15 years of expertise in working with companies and products in the conveying industry, our roller products provide our partners with new ideas to improve their efficiency and effectiveness in the workplace.

  27 ýyldan gowrak tejribe

  Gatnaşyk pudagynda kompaniýalar we önümler bilen işlemekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, rolikli önümlerimiz hyzmatdaşlarymyza iş ýerlerinde netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin täze pikirler berýär.

 • Materials are provided by regular suppliers. 100% quality control of raw materials is carried out. All conveyor rollers are produced by various tests and batch automatic machinery to reduce the error of manual process. To ensure the high quality level, each product must pass strict inspection and be issued with a manufacturing certificate before being ready for shipment. Materials are provided by regular suppliers. 100% quality control of raw materials is carried out. All conveyor rollers are produced by various tests and batch automatic machinery to reduce the error of manual process. To ensure the high quality level, each product must pass strict inspection and be issued with a manufacturing certificate before being ready for shipment.

  Gaty hil gözegçilik ulgamy

  Materiallar yzygiderli üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär.Çig malyň hiline 100% gözegçilik edilýär.Vehli konweýer rolikleri dürli synaglar we elde işlemegiň ýalňyşlygyny azaltmak üçin awtomatiki enjamlar bilen öndürilýär.Qualityokary hilli derejäni üpjün etmek üçin her önüm berk gözden geçirilmeli we ibermäge taýyn bolmazdan ozal önümçilik şahadatnamasy bilen berilmelidir.

 • We are the source factory. We can offer the best price. 150 well-trained workers have more than 27 years of experience in the industry, and we can provide stable production capacity. We are the source factory. We can offer the best price. 150 well-trained workers have more than 27 years of experience in the industry, and we can provide stable production capacity.

  Zawodyň kuwwaty we bäsdeşlik bahasy

  Biz çeşme zawody.Iň oňat bahany hödürläp bileris.150 sany gowy hünärli işçiniň bu pudakda 27 ýyldan gowrak tejribesi bar we biz durnukly önümçilik kuwwatyny üpjün edip bileris.

(GCS) pudakdaky adaty we adaty rolikleriň iň uly seçimini üpjün edýär

 

Dünýäniň gury köpçülikleýin öndürijilerine ezmek, barlamak, arassalamak we daşamak çözgütlerini dizaýn etmekde we öndürmekde hyzmatdaşlarymyz.

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen (GCS) Hytaýda 1995) “GCS” we “RKM” markalaryna eýelik edýär we tutuşlygyna E&W Engineering SDN BHD eýeçiliginde.(1974-nji ýylda Malaýziýada goşuldy).

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen (GCS) köp sanly material iberiji enjamlar üçin dürli işleýänleri, ýeňil senagat yzygiderli eltiş enjamlary üçin galvanizli rolikleri, rolikli geçiriji ulgamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny we degişli periferiýa enjamlary önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.GCS awtomatiki mehaniki önümçiligi amala aşyrmak üçin önümçilik amallarynda öňdebaryjy tehnologiýany kabul edýär: Awtomatlaşdyrylan mehaniki rolik çyzygy, deprek çyzygy, ýaýyň çyzgysy: CNC maşyn gurallary;Awtomatiki kebşirleme robot goly;CNC awtomatiki kakmak enjamy;Maglumatlary dolandyrýan maşyn;şahany gaýtadan işlemek liniýasy;Metal möhürleme önümçilik liniýasy.Şeýle hem, ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.Biziň kompaniýamyz, 2009-njy ýylyň oktýabr aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň Hil gözegçiligi, gözegçilik we karantin Baş müdirligi tarapyndan berlen senagat önümçilik ygtyýarnamasyny aldy we milli howpsuzlyk magdan önümlerini ulanmak üçin tassyklanan magdan önümleriniň howpsuzlygy şahadatnamasyny aldy.Önümler süňk daşamakda, ýylylyk elektrik öndürmekde, portlarda, sement zawodlarynda, kömür känlerinde we metallurgiýada, şeýle hem ýeňil transport, ammar, senagat, azyk, lukmançylyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Kompaniýamyz müşderileriň arasynda gowy abraýdan peýdalanýar we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Awstraliýada, Europeewropada we beýleki köp sanly ýurtda we sebitlerde gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz “Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek” maksadyna eýerýär.