Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Konweýer rolik gurmak

Theişsiz konweýerobýektleri A nokatdan B nokadyna daşamak üçin tygşytly we täsirli transport enjamlary bolup durýar.

 

konweýer rolikiniň gurluşy

 

Konweýeriň gurulmagyny öwrenmezden ozal, işleýjiniň gurluşyna we gurulmagyna düşünmelidiris.Takyk rolik köp garnituralardan durýar: gorag gapagy, möhür saklaýjy, tozan geçirmeýän gapak, labyrint möhür erkek, labyrint möhür aýal, aýlaw, ýuwujy, podşipnik, içki möhür halkasy, podşipnik, rolik turbasy we şah.Gurnama gatlaklary takyk suwy we tozana garşy işleýänleri emele getirýär.

 

RS rolik gurluşy

 

Konweýer gurmak nukdaýnazaryndan, GCS hünärmen gurnaýjylary islendik konweýer komponentini ýa-da toplumlaýyn ulgam taslamasyny diýen ýaly gurmak tejribesine eýe.Konweýer taslamanyňyzda ýönekeý agyrlyk güýji rolikli konweýer ýa-da dolandyryşlar bilen doly awtomatlaşdyrylan konweýer ulgamy barmy, siziň üçin dogry konweýer gurnama toparymyz bar.Gurnaýjylarymyz hünär taýdan taýýarlykly we konweýerleri, integrirlenen konweýer ulgamlaryny, awtomatiki konweýer dolandyryşlaryny we ş.m. hünär taýdan taýýarlykly we ähli transport komponentlerini netijeli gurmak we berkitmek üçin degişli gurallary we enjamlary ulanýarys.Gurmak wagtynda ähli howpsuzlyk standartlaryna we degişli kadalaşdyryjy talaplara boýun bolmak biziň işimizdir.

1. Konweýeriň çarçuwasyny guruň

Çarçuwany gurnamak baş çarçuwadan, soňra her bölümiň orta çarçuwasy yzygiderli gurulýar we soňra guýruk çarçuwasy oturdylýar.

2. Sürüjini guruň

Sürüji enjamy gurlanda, hereketlendiriji deprek merkeziniň giňligi konweýeriň merkezi hataryna gabat geler we reduktoryň oky geçiş okuna paralel bolar ýaly, kemer konweýeriniň hereketlendiriji miline we kemer konweýeriniň merkezi perpendikulýarlygyna üns bermeli. .

3. Işleýänleri guruň

Çarçuwa, geçiriji enjam we dartyş enjamy gurlansoň, ýokarky we aşaky rolikleriň rolik çarçuwasy gurlup bilner, şeýlelik bilen konweýer kemeriniň ugruny ýuwaş-ýuwaşdan üýtgedýän egirme ýaýy we rolik çarçuwasynyň arasyndaky aralyk bolar. egilme bölümi adaty rolik çarçuwasynyň aralygynyň 1/2 ~ 1/3 bölegidir.Rolik gurlansoň, çeýe we çalt öwrülmeli.

4. Taşlaýjyny kesgitläň

Sürüji deprek we işleýji gurlandan soň, konweýeriň merkezi çyzygy we derejesi deňleşdirilmelidir.Soňra rafy düýbüne ýa-da pola düzediň.

Lightagtylyk we gysga konweýer zawodda gurlar we saýta äkidilenden soň gönüden-göni ulanylyp bilner.Agyr konweýer gurnama ýerinde oturdyldy.

Hte GCS bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäriskonweýer kemer rolik öndürijilerihünär enjamlary, önümçilik we gurnama tehnologiýasy üçin.Hytaýyň hil rolikli konweýeraçyşyňyza garaşyň.

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Mart-03-2022