Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Topar dizaýndan we önümçilikden başlap, öz topary tarapyndan müşderä gowşurylyşyna çenli doly konweýer ulgamyny işletmäge nädip başarnykly bolup biler?

 

GCS Global Conveyor Supplies Company Limited 28 ýyl bäri işlemek we eltip bermek pudagynda -
Biz elmydama gowulaşýarys.

 

Toparymyz
Her bir taslama, müşderiniň zerurlyklaryna düşünmekden başlap, durmuşa geçirip boljak modeli düzmekden geçýär.
müşderi üçin çykdajylary tygşytlamak üçin önüm öndürilenden we ulanyşa tabşyrylandan soň müşderä gowşurylar.
Iki tarapyň arasyndaky ynamdar hyzmatdaşlyk, her kimiň durmuşynyň taryhy bilen tamamlandy.

 GCS konweýer rolikleri üpjün edijiler hünärlidirHytaý, enjamlaröndürijiler.Soraglaryňyz bar bolsa, takyk sitata almak üçin bize ýüz tutuň.

Müşderi saparlary

Önümiň hiline gözegçilik

1, önüm öndürmek we synag hil ýazgylary we synag maglumatlary.

2, önümiň öndürijiligini barlamak, ulanyjy iberilenden soň önüm tassyklanylýança önümi tutuş prosesde, tutuş öndürijilik barlagynda görmäge çagyrýarys.

Saýlaýan materiallar

1, ýokary ygtybarlylygy we ösen önümleri üpjün etmek üçin ulgam saýlamasy içerki ýa-da halkara hilli marka önümleri saýlanýar.

2, şol bir bäsdeşlik şertlerinde kompaniýamyz önümleriň tehniki öndürijiligini peseltmeli däl, önüm komponentleriniň bahasyny çyn ýürekden size elýeterli iň amatly bahalara üýtgetmeli däldir.

Getirmek üçin wada

1, önümi eltip bermek: ulanyjynyň talaplaryna görä mümkin boldugyça, aýratyn talaplar bar bolsa, möhletinden öň tamamlanmaly bolsa, kompaniýamyz ýörite guramaçylykly önümçilik, gurnama we ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.

https://www.gcsconveyor.com/conveyor-rollers-manufacturer/

Konweýer rolik öndüriji, Hytaýda zawod

45 ýaşly transport enjamlary hökmündekonweýer rolik öndürijisi(GCS), ýokary hilli we gaty bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak bu ugurda ýöriteleşýäris.

1. Örän bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni zawod

2. QA bölüminiň barlagyndan soň hil kepillendirilýär

3. OEM buýrugy ýokary garşylanýar we aňsatlyk bilen gazanylýar.Customöriteleşdirilen haýyşlar, ýöriteleşdirilen logo, gaplama gutusy, önümleriň jikme-jiklikleri we ş.m.

4. Çalt eltmegiň wagty.Tölegden soň 1-2 gün iberildi.

5. Professional topar.Toparymyzyň ähli agzalary hünär bilimleri we mylaýymlygy bilen azyndan 3 ýyl meýdançada boldularhyzmatlary.

Dolandyryş ulgamlary

轻型 输送 系统
B1200 BELT KONVEYPR 输送 机 整机

Wideo

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

Konweýer Idler roliklerini saýlaň

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen (GCS)konweýer rolikleri üpjün edijilerKöp sanly material iberiji enjamlar, ýeňil senagat yzygiderli iberiş enjamlary üçin galvanizli rulolar, rolik geçiriji ulgamlar, ätiýaçlyk şaýlary we degişli periferiýa enjamlary önümleri üçin dürli işleýänleri satmakda ýöriteleşendir.

Şeýle hem aldyISO9001: 2015hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.Biziň kompaniýamyz, Hil gözegçiliginiň Baş müdirligi tarapyndan berlen senagat önümçilik ygtyýarnamasyny aldy.

Önümleriň artykmaçlyklary

Dürli önümçilik liniýalary üçin amatly gaty dizaýn.

Rulman jaýy we polat turbasy ýygnalyp, konsentrik awtomat bilen kebşirlenýär.

Polat turbany we rulmany kesmek sanly awtoulag enjamy / maşyn / enjam bilen ulanylýar ..

Rulman ujy rulonyň we rulmanyň berk birikdirilmegini üpjün etmek üçin gurlupdyr.

Rolikiň öndürilmegi awtoulag enjamy bilen ýerine ýetirilýär we konsentrasiýasy üçin 100% synag edilýär.

Rolik we goldaw beriji komponentler / materiallar DIN / AFNOR / FEM / ASTM / CEMA standartyna laýyklykda öndürilýär.

Korpus ýokary birleşýän, poslama garşy garyndy bilen öndürilýär.

Rolik ýaglanýar we tehniki hyzmatdan azat.

Ömrüňi erbetleşdirmek, ulanylyşyna baglylykda 30,000 sagat ýa-da ondanam köp.

Suw, duz, garyndy, gum daşy we tozana garşy synaglara garşy durýan vakuum möhürlenendir

https://www.gcsconveyor.com/conveyor-rollers-manufacturer/

Näme üçin Hytaýda konweýer rolik üpjün ediji hökmünde saýlaň

Inersenerler üçin konweýer pudagy çeşmeleri

Deprek aralygyny kesgitlemek
turba guşak konweýer
GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

Rolik konweýeriniň gurluş dizaýny we ölçegi

Therolikli konweýerher dürli guty, sumka, palet we ş.m. ýetirmek üçin amatlydyr.Köp materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlere ýa-da haryt gutularyna daşalmaly.

 

Turba guşak konweýer we amaly ssenariýler

Theturba geçirijiamaly programmalaryň giň toplumyna eýedir.Başarartransport materiallary dikligine, keseligine we hemme taraplaýyn obli.Göteriş beýikligi beýik, iberiş uzynlygy uzyn, energiýa sarp edilişi az we boş ýer az.

GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

Dürli görnüşdäki umumy guşak konweýer gurluşy, dyrmaşma guşak maşyny, egrilen guşak enjamy, guşak guşak maşyn, tekiz guşak maşyn, öwrüm kemeri we beýleki görnüşler.

Işlemeýän rolikleriň ölçegleri, konweýerleriň işsiz aýratynlyklary, konweýerleriň işsizligi we bahasy barada maglumat almak üçin bize ýüz tutuň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 17-2022-nji dekabry