Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Global konweýer üpjünçilik kompaniýasy çäklendirilen işçi

   Kämillik ýaşyna ýeten ýalyköpçülikleýin material iberiji enjamlar, kemer konweýer bölekleri adaty görnüşi emele getirdi we önümçilikde we ulanyşda ýüze çykýan kynçylyklara görä forma birnäçe gezek täzeden seredildi we häzirki wagtda belli DTII (A) görnüşine öwrüldi [1].Ulgam dizaýnynda DTII (A) görnüşli guşak konweýeriniň gurluşy we ýönekeý önümçiligi bar we bitewi standart dizaýn we önümçilik işini ep-esli aňsatlaşdyrdy we görnüşi kemer konweýer pudagy tarapyndan giňden tanalýar.Uzyn aralyk, uly kuwwatlylyk we uly zolakly guşak konweýeriniň hakyky ulanylyşynda, DTII (A) görnüşli guşak konweýer rolik toplumy, rolikli orta rolik bilen gapdal rolikleriň arasyndaky boşluk sebäpli dörän lenta hadysasy ýüze çykdy. we lenta işlemeýän üst, uly göwrümli we uzak aralyga daşamak prosesinde rolik boşlugyndan birnäçe gezek geçýär.Uzak wagtlap şol bir ýagdaýda ekstruziýadan ejir çekýärler, çyzýarlar, lentany çuňňur çukur geýiň, irki döwülýänçä, diňe bir iberiş ulgamynyň howpsuzlyk faktoryny azaltman, eýsem ulanyjynyň çykdajylaryny ýokarlandyrýar.

 

 

 
Işsiz

1. "U" şekilli rolik çarçuwasy 2. orta sütün 3. orta rolik 4. gapdal rolik 5. birleşdiriji plastinka 6. gapdal sütün

 

   GCS "ofset U "işsizler toplumy, adaty rolikli orta rolik lentanyň tersine ugrukdyrylýar we gapdal rolikler rolik toplumynyň dik merkezine ýakyn bolýar, şonuň üçin orta rolik we gapdal rolikler lentanyň üstünde bölekleýin örtülýär. işleýiş ugry, orta rolik bilen rulonyň gapdal rulonlarynyň arasyndaky boşlugyň lentany çyzmagy bilen meseläni akylly çözýär.

 

   Ofset U-rolikli toplumyň çyzgysy tegelek turba görnüşinde üýtgedilýär, bu bolsa täze öňe egilýän rolikleri şol bir güýç ýagdaýynda has ýeňilleşdirýär we kartoçkanyň rolikiniň öňüni almak üçin rolik çarçuwasynyň gapdal sütüniniň çukuryna goýulýar. ýykylmakdan

Ofset görnüşli rulon toplumy "U" polat turbany kabul edýär, bökdençsiz polat turbany gyzdyrýar, egirme maşyn tarapyndan dizaýn görnüşine egýär, orta sütüni we gapdal sütüni "U" dizaýn ýagdaýyna kebşirleýär. "şekilli çarçuwaly korpus, degişlilikde" U "şekilli çarçuwany çümdürýär we soňra" U "şekilli çarçuwanyň göwresiniň dizaýn ýagdaýyna egilýär."U" şekilli çarçuwa tutuşlygyna gark bolup, birleşdiriji plastinka arkaly kemer konweýeriniň orta çarçuwasyna birikdirildi.Rolik çarçuwasynyň bu görnüşi, rolik toparynyň agyrlyk merkezini azaldar we lentanyň sürtülme garşylygy sebäpli rolik toparynyň agdarylyş pursatyny azaldýar.

Lentanyň we maddy agramyň takmynan 50% -i orta rolik bilen göterilýär.Guşak konweýeriniň işleýän ugry boýunça lenta sürtülme garşylygy netijesinde dörän agdaryş pursaty, rolik toparynyň umumy pursatyny azaldýan we durnuklylygyny saklaýan orta rolik bilen göterilýän lenta we maddy agram bilen döredilen pursat bilen öwezini dolýar. rolik topary.Rolikleriň stres ýagdaýynyň durnuklylygyny saklamak we rulonlaryň "ýykylmagy" hadysasynyň öňüni almak üçin rulonlaryň pursaty iň pes derejä çenli azalýar.

guşak konweýer
Rolikli konweýer ulgamy çeýe rolikli konweýer

Üstünlikli wakalar

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Fewral-08-2023