Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Konweýer roliklerini bejermek ýa-da çalyşmak?

Senagatyň ösmegi bilen hemme ýerde rolikli konweýerler ulanylýar.Rolikli konweýerlerýönekeý gurluşy we ulanylyşy aňsatlygy sebäpli giňden ulanylýar.Soňrarolikli konweýeroperator gündelik işinde rolikli konweýeriň hyzmatyna we hyzmatyna üns bermelidir.Vehli konweýer ulgamynyň esasy hökmünde rolikler täsirli ulgamy saklamakda iň möhüm komponentlerden biridir.Rolikleriň haýsydyr birinde näsazlyk bar bolsa, akym effekti ulgamyň ähli böleklerine geçiriler we netijeliligine täsir edip biler.

 

 Zyýan beriji

 

Şonuň üçin aşakdaky meseleler ýüze çykanda konweýer roliklerini abatlamagy ýa-da çalyşmagy göz öňünde tutmalydyrys

 

1. Erkin aýlanmaýan rolik, konweýer kemeriniň näsazlygy ýa-da zynjyr meselesi.Dykylan rolikler ýaly komponent näsazlyklaryny görüp başlanyňyzda, bu komponentleri çalyşmak ýa-da düýbünden täze rulolar bilen çalyşmak iň gowusydyr.

 

2. Köp material işlemek ýaly pudaklarda konweýer ulgamlary, materialda tort ýa-da aşa köp material sebäpli çynlakaý roliklere we çarçuwalara zeper ýetip biler.Bu konweýeriň kadaly ulanylmagyna täsir edýän we howpsuzlyk meselelerini döredýän çarçuwanyň könelmegine we ýyrtylmagyna getirýär.

 

3. Rolikli konweýerler rolikli konweýerlerde oňat işlemeýär we harytlar rolikleriň içindäki çaknyşyklarda we rulonlarda strukturalaýyn zeper ýetmegine sebäp bolup biler.

 

4. Konweýer rolik, köp material daşalanda rolik üstünde galyndy galdyrýar.

 

Rolikany bejermek ýa-da çalyşmak barada pikir etmezden ozal, çözgüdiň mümkinçiligini, bahasyny we howpsuzlygyny göz öňünde tutmalydyrys.Soňra rolik abatlamagyň wagty we haçan täzesini çalyşmagyň wagty gelendigini düşündirerin.

 

 

Rolikleri bejeriň.

 

1. Rolikler diňe biraz könelse, abatlamak maşyna hemişelik zeper ýetirmez we konweýeriň işine zyýan bermez.Häzirki wagtda abatlamak mümkinçiligi.

 

2. Eger rolikiňiz bazarda köplenç ulanylmaýan materialdan ýa-da gurluşykdan ýasalan ýörite sargyt bolsa.Wagtyň geçmegi bilen, rolik bölekleri bar bolsa we abatlamagyň bahasy çalyşmagyň bahasyndan pes bolsa, rolikiň abatlanmagy maslahat berilýär.

 

3. Konweýer rolikiňizi bejermek kararyna gelseňiz, ähli işgärler abatlanylandan soň enjamy howpsuz ulanmalydyrlar.Operator üçin howp döredip biljek islendik düzediş çäreleri amala aşyrylmaly däldir.

 

 

Rolik çalyşyň.

 

1. Haýsydyr bir abatlaýyş, konweýer ulgamynyň işine zyýan ýetirip ýa-da düzedip bolmajak goşmaça zeper ýetiren ýagdaýynda, rolik çalşyň.

 

2. Adaty konweýer rolikleriniň köpüsinde rulonlaryň turbalaryna gysylan podşipnikler bar.Şeýle ýagdaýlarda, konweýer rolikini bejermekden has çalyşmak has tygşytlydyr.Birmeňzeş ululykdaky adaty konweýer rolikini diňe birnäçe ölçeg bilen çalşyp bolýar.

 

3. Konweýer rolikiniň üstü uly zeper ýetirdi we wagtynda çalşylmasa, iş wagtynda ýiti gyralar emele geler, konweýeriň birmeňzeş işlemegine sebäp bolup biler we tranzitde önüme zeper ýeter we tutuş konweýeriň zaýalanmagyna sebäp bolar.Şu wagt erbet zeper ýeten rolik çalşyň.

 

4. Zeper ýeten konweýer, pudakdan aýrylan we şol bir bölekleri tapmak kyn bolan köne modeldir.Rolikany şol bir ululykdaky we materially täzesi bilen çalşyp bilersiňiz.

 

 

Global konweýer enjamlaryhünärmen we jogapkär hökmündeişsiz rolikli konweýeröndüriji, size degişli tehniki goldaw berip biler.Roluňyzy çalyşmak zerur bolsa, ulanýan konweýeriňiziň ölçeglerini bize bermegiňizi haýyş edýäris we size degişli çözgütleri berip bileris.

 

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Awgust-05-2022