Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Guşak konweýerindäki kasnalaryň dürli görnüşleri haýsylar?

GCSkonweýerrolikler milli we geçirijilik giňligi we müşderileriň zerur ölçegleri boýunça düzülendir.Esasy dizaýn we amal halkara ülňüleri bilen öndürilýär we hili esasan önümiň has uzak ömrüni üpjün etmek üçin kebşirleme tikişiniň ultrases kemçiligini, rezin materialy we gatylygy, dinamiki deňagramlylygy barlamak we ş.m. barlanýar.

Theguşak konweýer deprek kasnalaryýerleşdirilmegine we funksional roluna baglylykda aşakdaky kategoriýalara bölünip bilner.

 

kasanyň ýagdaýy

 

Kelleler

Baş kassa konweýeriň çykaryş nokadynda ýerleşýär.Adatça konweýer sürýär we beýleki rulonlara garanyňda diametri has uludyr.Has gowy çekmek üçin kelläniň kaskasynda adatça histerezi bolýar (rezin ýa-da keramiki histereziýa materialy ulanylýar).

 

Guýruk we ganat diregleri

Guýruk tigirleri kemeriň ýüklenen material ujunda ýerleşýär.Tekiz ýüzüne ýa-da tekiz profiline (ganat tigirine) eýe bolup, materialy goldaýan bölekleriň arasynda düşmäge mümkinçilik berýär we şeýle etmek bilen kemeri arassalaýar.

 

Gaplaň

Rolikler kemeriň daşy burçuny köpeltmek we hereketlendiriji tigirleriň çekilmegini gowulandyrmak arkaly material transportynyň ugruny we ugruny üýtgedýär.

 

Sürüjiler

Şeýle hem baş deprek bolup bilýän hereketlendiriji tigir, elektrik hereketlendirijisi we elektrik geçiriji bölüm tarapyndan dolandyrylýar we kemeri we materialy akymyň açylmagyna iterýär.

 

Kassalary epiň

Egrem kaskasy kemeriň ugruny üýtgetmek üçin ulanylýar we ugruň üýtgemegi zerur bolan islendik ýerde ýerleşdirilip bilner.

 

Alma kasnalary

Alma kassalary kemerde dogry dartgynlylygy üpjün etmek, kemeriň ýüzüniň tekiz bolmagyny we marşrutyň durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin ulanylýar.Positionagdaýyny hem düzedip bolýar.

 

kasna gurluşy

 

Kassalar esasan aşakdaky ýaly gurulýar

1

 Barrel deri

2

 Rezin bilen silindrli deri

3

 Keramiki örtükli silindr derisi

4

 mil

5

 Bilelikdäki tabak

6

 Rulman

7

 Jaýly jaý

8

 Rolik balansyny barlamak

9

 Kemçilikleri barlamak

10

 Stress ýeňilligi

11

 Radial gutarýan bahalar

12

 Hyzmat ömri

Biziň roliklerimizMagdançylyk pudagynda, ýylylyk elektrik stansiýalarynda, metallurgiýa senagatynda, gurluşyk materiallary senagatynda, port terminallarynda, sement senagatynda we karýer terminallarynda ulanylýan GCS rolikli konweýer öndürijileri dürli müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli ululykdaky, hil we ülňüleri düzüp bilerler.Täze taslamaňyza başlamak üçin arkaýyn boluňGCS hünär in engineeringenerçilik dizaýn topary.

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Iýun-10-2022