Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Deprek tigir näme?

Deprek kassalary asyrlar boýy ulanylýar we häzirki zaman dünýämizde köp ulanylýar.Agyr senagatda olaryň ulanylyşy has giň gerimde.Inersenerler daşky gurşawa uly üns bermek bilen kasna ulgamlaryny dizaýn edýärler.Mysal üçin, ýygy-ýygydan tozan we galyndylar bolan pudak, elementlerden goramak üçin öz-özüni arassalaýan tigir ýa-da ýörite podşipnikler we möhürler talap edip biler.Çygly we gurak şertler bolan gurşawlar belli bir kasna çyzyklaryny talap eder, aşa poslaýjy önümler bilen işlemek amaly goldamak üçin has güýçli materiallary talap eder.

 

Guşak konweýer programmalarynda kasanyň roly üç esse.

1) konweýer dizaýny boýunça ugruň üýtgemegi wagtynda kemeri goldamak.

2) hereketlendiriji güýçleri kemere geçirmek we

3) kemeri ugrukdyrmak ýa-da türgenleşdirmek.

 

Sürüji kasna hereketlendiriji güýji kemere geçirýär we konweýeriň başynda ýa-da çykaryş ujunda, yzyna zynjyrda ýa-da konweýeriň ýükleýiş ujunda ýerleşip biler.

 

Guşak sürlende iň ýokary çekilmegi üçin kemer bilen tigiriň arasynda has köp aragatnaşyk ýaýlaryny üpjün etmek üçin ýassyk kaskasy hereketlendiriji tigiriň golaýynda ýerleşýär.

 

Kelläniň kaskasy konweýeriň çykaryş ujunda ýerleşýär we ýönekeý konweýerlerde adatça hereketlendiriji tigir bolýar.

 

Guýruk tigirleri ýüküň ujunda ýerleşýärişsiz konweýerwe ýönekeý konweýerlerde adatça egrem-bugram bolýar.

 

Agyr ýükli rolik üçin GCS 3D Illustratin

 

Spesifikasiýa

 

GCS konweýer üpjün edijileri tarapyndan öndürilen agyr deprekli tigirler, konweýer enjamlaryny öndürijiler birleşiginiň (CEMA) standartlaryna laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary.Bu güýç geçiriji komponentlerde köpugurly kasna dizaýny bar.Deprek kassalarymyz has uzyn, üznüksiz hyzmat ömrüni üpjün edýär.

 

Aýratynlyklar

Haryt ady guşak konweýer kasna deprek
Görnüşi Geçiriji deprek, gönükdirme deprek, Sürüji elektrik deprek
Uzynlyk 200mm-1800mm
Materiallar Uglerod polat, poslamaýan polat, rezin
Faceerüsti bejermek Moumşak, göwher göwher yzda, Herringbone yzda, keramika yzda
Kebşirlemek Suw asty kebşirlemek
Rulman SKF, NTN we beýleki markalar içerde we daşary ýurtlarda
Gurluşy Turbalar, wilka, öz-özüni deňleşdirýän podşipnik, oturgyç / jaý, konsentrator, gulplama gulpy, ahyrky disk

Köplenç deprek rolikleriniň görnüşleri 

 

Head Pulley

Guýruk Pulleý

Groved Lagging bilen kasna

Snub Pulley

Bend Pulley

Pleýli düzlük bilen egreliň

 

Üstünlikleri

 

 Deprek rulonlary konweýer kemerine hereketlendiriji täsir döredip we kemeriň hereket ugruny görnüşi we aýratynlyklary bilen üýtgedip biler

Pulleýler güýçleriň ugruny üýtgedip, obýektleriň hereketini aňsatlaşdyrýan ýönekeý maşynlardyr.

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Aprel-29-2022