Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Agyrlyk rolikli konweýer näme

Konweýerde rolik ulanylyşy:

intelligent cenral control management system by GCS

Rolikli konweýeraşagy üçin amatly, tekiz harytlary daşamak, köpçülikleýin, ownuk zatlar ýa-da tarelka ýa-da dolanyşyk gutusyna tertipsiz zatlar goýulmalydyr.Uly agramly ýekeje materialy daşap bilýär ýa-da uly täsir ýüküni göterip bilýär.

Rolik konweýerini birikdirmek we süzmek aňsat, dürli prosesleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çylşyrymly logistika geçiriji ulgamy döretmek üçin birnäçe deprek çyzyklary we beýleki geçiriji enjamlar ýa-da ýörite uçarlar ulanylyp bilner.Ackapylýan rolik, materiallaryň ýygnalmagyny we eltilmegini amala aşyrmak üçin ulanylyp bilner.Kuwwatly deprek geçiriji liniýanyň dizaýny zynjyryň dartyş güýjüni göz öňünde tutmalydyr, bir çyzyk gaty uzyn bolmaly däldir;

Rolikli konweýeriň gurluşy esasan geçiriji deprekden, çarçuwadan, ýaýdan, hereketlendiriji bölekden we ş.m.

 

Konweýerrolik

 

Rolik materialy: esasan metal deprek (uglerod polat we poslamaýan polat).

Sürüji re modeimi: hereketlendirijini azaltmak, elektrik deprek sürüjisi;

Geçiriş tertibi: bir zynjyrly tigir, goşa rozetka, O guşak, uçar sürtülme guşagy, köp aýlawly guşak we ş.m.

Burç: 30 dereje -180 dereje;

Intelligent cenral control management system by GCS 1

Rolikli konweýerde uly geçirijilik, çalt tizlik, çalt işlemek aýratynlyklary bar we koaksial bölünişiň köp görnüşini amala aşyryp biler.

Rolikli konweýer, elektromehaniki, awtoulag, traktor, motosikl, ýeňil senagat, durmuş enjamlary, himiýa, azyk, poçta we telekommunikasiýa pudaklarynda giňden ulanylýan makalalary, saklamagy, gözden geçirmegi, gaplamagy we beýleki zerurlyklary yzygiderli eltip bermek üçin amatlydyr.

 

Rolikleriň klassifikasiýasy

 

Kuwwat görnüşine görä: güýç deprek we tok deprek ýok

Sürüjisiz rolik: konweýer kemerini el bilen sürýän ýa-da işleýiş ugruny üýtgedýän silindr görnüşli komponent.Deprekleriň biri we geçiriji enjamlaryň esasy bölegi.

CONVEYOR ROLLER by GCS

Sürüji konweýer rolikleri bir zynjyrly tigirli roliklere, goşa rozetkaly roliklere, basyş trubkasynyň rolikine, sinhron guşak hereketlendiriji rolikine, köp aýlawly kemerli rolikli, elektrikli rolikli, rolikli roliklere bölünýär.

Roller, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýörite dizaýn edilip bilner.

Daşalýan materiallary agyr konweýerlere we ýeňil konweýerlere bölmek mümkin.Agyr rolikli konweýerler köp ammar desgalarynyň möhüm aýratynlygydyr.Bu ulgamlar forkliftleri ýa-da materiallaryňyzy göçürmek üçin beýleki maşynlary ulanmagyň ygtybarly, çeýe alternatiwasydyr.Önümleri ýa-da zatlary göçürmek üçin ygtybarly çözgüt gerek bolsa.Lighteňil konweýerler, hereket edýän gutular, paletler ýa-da çybyklar ýaly zerur hereket edýän zatlary etmäge kömek edýär.Bu berk önümler, daşamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda materiallaryňyzy we önümleriňizi ammara netijeli geçirmäge mümkinçilik berýär.

Rolikli konweýer GCS kompaniýasynyň professional önümidir.Işlemek aňsat we ygtybarly bolar ýaly, işiňiz üçin iň täsirli konweýer rolik ulgamlarynyň giň toplumyny hödürleýäris.Desganyňyzyň ululygyna ýa-da görnüşine garamazdan, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin rolikli konweýer tapyp bilersiňiz.Konweýeriň saýlanmagyna şübhelenýän bolsaňyz, degişli transport meýilnamasyny düzmek üçin konweýer önümleriňiz üçin iň amatlysyny saýlamak üçin inersenerlerimize ýüz tutuň.

GSC,rolik öndüriji we hünärmen, senagat önümçilik ulgamyny üpjün edýär!Biz siziň iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin material işleýiş ulgamlaryny we inwentarlary hünärmen paýlaýarys.Saýlamak üçin ýüzlerçe wariant bilen, GSC-iň önümleriniň kömegi bilen öndürijiligiň täze derejesini açyp bilersiňiz.

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Mart-01-2022