Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Agyrlyk rolik!Konweýer işi bilen meşgullanýan bolsaňyz, halap bilersiňiz

Agyrlyk rolik!“Handling” konweýer işinde bolsaňyz, halap bilersiňiz

Senagat roliklerini öndürmek we gurnamak pudagyndaky programmaňyz üçin dogry rolik nädip saýlamaly?

Senagat rolik ulgamyny saýlanyňyzda ýa-da dizaýn edeniňizde, aşakdaky talaplary göz öňünde tutmalysyňyz: adaty tizlik;temperatura;agram;sürülýän ýa-da işlemeýän rulolar;daşky gurşaw (ýagny çyglylyk we çyglylyk derejesi);mukdary;rulonlaryň arasyndaky aralyk we ahyrsoňy ulanyljak materiallar.

Senagat rulonlary üçin ulanylýan umumy materiallara polat, alýumin, PVX, PE, rezin, poliuretan ýa-da bularyň birleşmesi degişlidir.Şeýle-de bolsa, bu gollanmada polat rulonlara has içgin serederis.

Näme üçin polat rulonlary saýlamaly?

Polat rulolar adatça berkligi, ýönekeý we ýönekeýligi sebäpli saýlanýar.Senagat gurşawynda rulolar köp könelýär we ýyrtylýar.Rokwell B şkalasynda (bu ýerde alýumin bilen deňeşdirmek üçin ulanylýar) polat 65-den 100-e çenli, alýumin 60-a deňdir. Rokwell şkalasyndaky san näçe köp bolsa, material şonça-da kyn bolýar.Bu poladyň alýuminden has uzak dowam etjekdigini, şeýlelik bilen çalyşmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýandygyny aňladýar.Konweýer ulgamy ýapylanda wagt ýitirmek däl-de, iş tertibinde saklamak barada aýtmaly däl.

Polat, rulonlaryň has ýokary temperatura (350 gradusa çenli) çydamly şertlerinde alýuminden has ýokarydyr.

Plastmassa konweýer roliklerine garşy polat

Plastiki konweýer rolikleri köplenç azyk senagatynda ýa-da FDA we / ýa-da FSMA düzgünleriniň talaplary ýygy-ýygydan arassalanmagy we berk himiki bejergini talap edýän gaýtadan işleýän zawodlarda wagyz edilýär.Bu ýagdaýlarda bejerilmedik polat poslap biler we çalşylmalydyr.

Şeýle-de bolsa, bu aýratyn programmada poslamaýan polat konweýer rolikleriniň plastmassa rulonlara umumy alternatiwadygyny bellemelidiris.Poslamaýan polatdan arassalamak we poslama çydamly, arassaçylyk şertleri bolan gurşaw üçin meşhur saýlama bolýar.

Umuman aýdanyňda, polat konweýer rolikleri berkligi sebäpli agyr senagat önümlerinde plastmassa rulonlaryndan has gowy ýerine ýetirýär.

Polat rulonlary kim ulanýar?

Hytaý öndürijilerinden polat agyrlyk roliklerikonweýer ulgamlarynda köplenç ulanylýar we howa menzilleri, elektronika we enjamlar, awtoulag, mebel, kagyz, azyk, ammar we logistika transporty ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.Konweýer rolikleri we ulgamlary hem möhümdir.

Polat rolik bölekleri

Polat rulolar we olaryň bölekleri dürli spesifikasiýalaryň töwereginde öndürilýär.

Materiallar: ýönekeý polat, galvanizli polat, poslamaýan polat, galvanizli polat we hatda polat-alýumin garyndysy

Faceerüsti örtük: giň poslama garşylyk üçin örtülen polat

Görnüşleri: göni, çybyk, flanes ýa-da örtülen

Rolikleriň diametri: konweýerleriň umumy ululyklary 3/4 "3,5" aralygynda

Ratingük reýtingi: rolik götermek üçin iň ýokary kuwwat näçe?

Turbanyň diwary we galyňlygy

Polat rulolar siziň islegleriňizi kanagatlandyrýarmy?

Senagat rolikleriniň töweregindäki önümçilik prosesi yzygiderli üýtgeýär.Conveyüklemek üçin zerur şertlere baglylykda,polat agyrlyk roliklerini ulanýarysbeýleki materiallar bilen bilelikde.Polat rulolar PVC, PU we ş.m. bilen örtülendir we silindr görnüşli rulonyň emele gelmegi we inertial sürtülme kebşirlemek ýaly amallary ulanýarys.Bazaryň zerurlyklaryny iň oňat kanagatlandyrýan siziň üçin mümkin boldugyça agyrlyk güýjüni öndüreris.

 

 

 

 

Üstünlikli wakalar

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: 15-2022-nji sentýabr