Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Agyrlyk rolikli konweýer näme?

Agyrlyk rolik konweýerini haçan ulanmaly?

 

Agyrlyk güýjirolikli konweýerlerdürli konfigurasiýalarda bar, ýöne beýleki konweýerler ýaly prinsipde işleýär.Agyrlygy herekete getirmek üçin motor güýjüni ulanmagyň ýerine, agyrlyk güýji konweýer adatça ýüküň üstünden ýa-da ýükleri tekiz konweýeriň üstünden itekleýän adam tarapyndan hereket edýär.Agyrlyk rolikli konweýerler önümleri ýa-da iş proseslerini bir iş meýdanyndan beýlekisine daşaýar we hereketli materiallar üçin tygşytly we ergonomiki.

 

GCS konweýer rolik öndürijilerigalvanizli, poslamaýan polatdan, PVX we ýokary polimer polietilen rolikler bilen üpjün edip biler.Bu konweýer ulgamlarynyň köpüsi rolik diametri 1,5 "-den 1,9" aralygynda elýeterlidir.Artykmaç ýük programmalary üçin 2,5 "we 3,5" diametr bar.Şeýle hem, çyzykly agyrlyk rolikli konweýerler, egri agyrlyk rolikli konweýerler we teleskopik göçme rolikli konweýerler bar.Dürli ulanylyş ssenarileri we daşaljak dürli materiallar ýerleşdirilip bilner.Agyrlyk rolikli konweýerler, programmaňyz üçin material işleýiş çözgütleri düzülende gymmatly guraldyr.

Biz öňdebaryjy rolikli konweýer öndüriji.Agyrlyk rolikli konweýer talaplaryňyzy seljerip, ulgamy siziň üçin düzüp bileris.Beýleki atlara agyrlyk güýji rolikli konweýerler, rolik konweýer stollary ýa-da rolik konweýer çarçuwalary girýär.Hatda adamlaryň kemer bolmasa-da "rolikli konweýer" soraýandygyny eşitdik.Bu düşündirişleriň hemmesi, aşakdaky diagrammada görkezilişi ýaly ýönekeý ulgama degişlidir.Rolikli konweýerleriň görnüşleri barada has giňişleýin maglumaty aşakda tapyp bilersiňiz.

 

Agyrlyk rolikli konweýer.Bu iň ýaýran görnüş.Motor ýok.

Agyrlyk konweýer.Köp adamlar bu termini rolikli konweýerler üçin ulanýarlar.Emma kemerleri ýok.

Kuwwatly rolikli konweýer.Bu ulgamlarda hereketlendiriji bilen hereket edýän rulolar bar.Iki esasy stil bar,Nonok-rolikli konweýerler weSürüji rolikli konweýerler.Bu iki konweýer görnüşine bagyşlanan sahypalara baglanyşyklary yzarlaň.

Guşak bilen dolandyrylýan rolikli konweýerler, rolik kemer bilen dolandyrylýan başga bir wariant.Bu görnüşli konweýerler köplenç egrilerde bolýar.

Gap-gaç rolikli konweýerler.Guşak bilen dolandyrylýan rolikli konweýeriň başga bir görnüşi.

Agyr rolikli konweýerler.Bular, adatça, diametri 2,5 ", 3,5" ýa-da has uly rolikli konweýerlerdir.Adatça agyr ýükler üçin ulanylýan konweýerleriň hereketlendirijileri bolany üçin olar kän bir ýaýranok.

 

Agyrlyk rolikleri önümçilik liniýalarynda ulanylýar

 

Cagyrlyk güýji rolikli konweýeriň bölekleri

 

Agyrlyk rolikli konweýerde hereketlendiriji enjamlar, geçiriji enjamlar ýa-da elektrik dolandyryş enjamlary ýok we diňe iki esasy bölekden durýar: çarçuwa we rolik.Gurluşlaryň arasynda ýerleşdirilen birnäçe rulonlardan ýa-da rulonlardan emele gelen ýer, harytlary daşamak üçin adam güýjüne daýanmak bilen keseligine edilip bilner;şeýle hem kiçijik meýilli burç bilen aşaklygyna edilip bilner, şonuň üçin harytlar güýji bölmek we özlerini daşamak üçin ulag ugrundaky agyrlyk güýjüne bil baglaýarlar.

 

Rolikler (köplenç polatdan ýasalýar) podşipnikler bilen goldanýar (köplenç ýag bilen möhürlenendir) we şaha (altyburç ýa-da tegelek şaha) oturdylýar.Mil içerki çeşmeler ýa-da saklaýjy gysgyçlar bilen emele gelen ýa-da gurluş taýdan gysylan çarçuwanyň içinde ýerleşýär.Hemişelik gurnama zerur bolup biljek rolikli konweýerler has agyr ýükler üçin amatlydyr.Rolikleriň we şahlaryň ululygy göz öňünde tutulan programma baglydyr.Bespoke ýa-da adaty aýaklar dürli belentliklerde boltly ýa-da kebşirlenen konfigurasiýalarda bar.

 

Agyrlyk rolikli konweýerlerde ulanylýan rulolar, agyrlyk güýji ulgamlarynyň köpüsinde önümleri daşamagyň serişdesidir.Köp sanly podşipnikler, gurallar we şahlar bar.

 

Agyrlyk rolikli konweýeriň aýratynlyklary

 

1. Gurmak aňsat we ýönekeý: esasy komponentler zawoddan çykmazdan ozal gurlar, esasanam gurnama zerurlygy ýok, bir ýere jemläp we ulanyp bolýar.

2. Ulag zerurlyklaryny kanagatlandyryň: göni, öwrümli, meýilli we beýleki eltiş liniýalary, şahanyň dürli görnüşleriniň, birleşmeginiň we beýleki eltiş liniýalarynyň zerurlyklaryna görä emele gelip biler we eltiş liniýasyny ýapmak aňsat.

3. pleönekeý we ekologiýa taýdan arassa gaplama: adatça agaç gutularda ýa-da kartonlarda (kiçi posylkalar).

4. Çeýe amaly ssenariýler: gyssagly ulag, awtoulag düşürmek, azyk önümçiligi we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

5. Pes ses we ýokary netijelilik: ulanylanda ses çykarmak aňsat däl, netijeliligi ýokarlandyrýar we işçi güýjüni we maddy serişdeleri tygşytlaýar.

6. Ygtybarly we pes hyzmat bahasy: RS möhürlenen suw geçirmeýän we tozana garşy gurluşy bolan rolik saklamak aňsat we hatda tehniki hyzmat etmezden hem bolup biler.

 

Biz ajaýyp tehnologiýa we hyzmat bilen ökde.Konweýer rulony işiňizi nädip herekete getirmelidigini bilýäris!Goşmaça barlaňwww.gcsconveyor.com E-poçta iberiňgcs@gcsconveyoer.com

 

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Iýun-24-2022