Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Garland rolikli toplumlary ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

Biz gül önümlerini öndürýän hünärmenrolikler,garland işleýänler, garland rolikleri we garland ýükleýji rolikler.Gül halkalary ýokary ýük göterijiler üçin amatlydyr has uly götermekýükler.Üç rulondan ybarat: ulag ugrundaky gapdal hereketi olary tertipsiz ýüklere uýgunlaşdyrmaga we konweýer kemeriniň ýük göterijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Konweýer rolik merkezi ýokary tizlikli / ýokary tonnaly goşundylarda has uly materiallary daşaýarka täsirli çözgüt hödürleýär.

 

 

Bölekler esasan has uly diametrli rulonly we has giň guşakly we has ýokary tizlikli magdanlarda, şeýle hem ýerasty konweýerlerde ulanylýar.
GCS ýokary hilli konweýer rolik merkezlerini öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşendir we dünýädäki iň uly material işleýiş taslamalary üçin merkez ulgamlaryny üpjün edipdir.Üzüklerimiz ýokary tonna / ýokary tizlikli programmalar üçin çydamly we ýokary öndürijilikli çözgütleri üpjün edýär.
Konweýer konsentratorlarynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, olaryň konfigurasiýasy kemeriň materialyň görnüşine uýgunlaşmagyna mümkinçilik döredýär we şeýlelik bilen rolikdäki täsir mukdaryny azaldýar we şeýlelik bilen roluň ömrüni uzaldýar.Bu, esasan, göçme konweýerler ulanylýan we yzygiderli polat esaslary bolan durnukly konweýerlerden tapawutlanýan üznüksiz magdan goşundylarynda möhüm aýratynlyga öwrülýär.Netijede, guşak guşaklygy nukdaýnazaryndan has “çeýe”.
GCS çyzykly rulolar çeýe baglanyşyklar bilen birleşdirilýär we ýörite asma elementleri arkaly konweýer çarçuwasyna berkidilýär.
Şeýle hem, rulonlary oturdylan çeňňeklerden götermek ýa-da çalt çykýan enjamy işjeňleşdirmek arkaly aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar.Bu aýrylmaz artykmaçlykdyr, esasanam işsiz tigirini üýtgetmek ýa-da ýokarky gurluşy sökmek üçin kemeri götermegiň zerurlygy bolmadyk ýerlerde.

Halkara eksporty üçin önümleri öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşýäris.Her eksport önüminiň ökde bolmagyny üpjün etmek üçin, gül önümlerimiziň hiline gözegçilik prosesini gowulandyrdyk.Garland rolikli önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat isleseňiz, garland rolikleri, garland işleýänler, garland rolikleri, garland ýükleýji rolikleri üçin önüm jikme-jikliklerine basyň.
Konweýerler müşderilerimize ösümliklerini / magdanlaryny / desgalaryny has netijeli, howpsuz we öndürijilikli etmäge kömek edýän iň ýokary hilli Garland Rollersini görkezýär.

 

Garland rolikleri

Garland rolik toplumlary14
Garland rolikleri
Işi togtatdy

Peýdalary
Pul üçin uly gymmatlyk;çalt we gurmak aňsat
- Easyeňil tehniki hyzmat
- Rolikleriň we komponentleriň ömrüniň artmagy
- performanceokary öndürijilik, has giň guşak we has ýokary tizlik
- Stresleriň has gowy siňdirilmegi sebäpli kemerdäki minimal täsir
- loadüküň has gowy ýerleşişi
- kemeriň has gowy tekizlenmegine kömek edýär
- Goşmaça ýaýlar, şöhleler ýa-da işsiz toplumlar talap edilmeýänligi sebäpli az çykdajy

üç labyrint möhür.
Poroşok örtügi.
Ömür üçin möhürlenen top podşipnikleri.
Çalyşýan rolik gurnamalary.
Bejerişsiz möhürlenen top podşipnikleri.
20,000 - 25,000 sagatdan köp ömri.
JIS, CEMA, SABS we AS standart görnüşli rulonlaryň bolmagy.
kemeriň ini 450mm - 2800mm.
gaty pes togalanma garşylygy we iň pes iş çykdajylary.
Aýratynlyklary: Aýlaw rulonlary

GCS motorly rolikli konweýer öndürijilerölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.

GCS konweýer rolik
GCS konweýer rolik
GCS-den konweýer rolik

Iş wagty: 26-2022-nji dekabry