Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Haýsy kompaniýalar konweýerleri ulanýarlar?

Geçiriji ulgamlar minimal güýji bolan materiallary daşaýan mehaniki enjamlar ýa-da komponentlerdir.Dürli görnüşleri bar bolsa-daboş işleýän ulgamlar, adatça materialyň bir ýerden beýlekisine geçirilýän rulonlardan, uly rulonlardan ýa-da kemerlerden ybaratdyr.Olary motor, agyrlyk güýji ýa-da el bilen dolandyryp bolýar.Bu geçiriji ulgamlar, daşalmaly dürli önümlere ýa-da materiallara laýyk gelýän köp dürli materiallarda bar.

 

Köp adamlar satyn alýan ýa-da sarp edýän materiallaryň köpüsiniň metallardan, iýmitden, kosmetika serişdelerinden, lukmançylyk enjamlaryndan we konweýer kemerlerinde ulanylýan plastmassadan ýasalandygyna düşünmeýärler.Zawod sazlamalarynda netijeliligi ýokarlandyrmak we iş ýüküni azaltmak üçin käbir materiallary zawodyň bir tarapyndan beýlekisine daşamak üçin konweýer kemerleri ulanylýar.Häzirki wagtda karýer, magdançylyk we mineral gaýtadan işlemek ýaly pudaklarda möhüm ulanyşlar bar.Konweýerler dürli şekilde we ululykda bolup, önümçilige we zawodyň ululygyna baglylykda önümçiligiň dürli etaplarynda ulanylýar.Önümçilik gurnama liniýalarynda konweýerler köp awtomatlaşdyryş desgalarynyň we goýmalarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

 

Konweýeriň saýlanylmagy önümiň görnüşine, geçişine ýa-da tizligine we beýikligiň üýtgemegine baglydyr.Käbir ýagdaýlarda bu pudagyň üns merkezine-de baglydyr.Mysal üçin, guşak konweýerleri gaplaýyş liniýalarynda ulanylýan birnäçe fut uzynlyklardan başlap, magdançylyk işlerinde ulanylýan birnäçe mil uzynlykdaky ulgamlara çenli dürli ululykda bolýar.Konweýerler el bilen sürülip bilner, bu ýerde önüm rulonlarda ýa-da tigirlerde el bilen hereket edýär;hereketlendiriji / hereketlendiriji;ýa-da agyrlyk güýji bilen dolandyrylýar.Adatça, olar gönüden-göni AC we DC hereketlendirijileri bilen ýa-da azaldylýan dişli, zynjyrly, pyçakly we ş.m. hereketlendirilýär. Önüm adatça konweýeriň ýokarky tekizliginde hereket edýär, ýöne kadadan çykmalar bar.

 

GCS konweýer rolikleri

 

Kosmos tygşytlaýjy takyk transport kategoriýasy:

Gury arassalaýjylarda, gassaphanalarda ýa-da pol meýdançasynyň aladasy bolan islendik ýerde, üstki ýoldan gidýän trolleýbuslardan ýükleri saklaýan ýerüsti konweýerler ulanylyp bilner.Nurbat we pnewmatik ýaly beýleki konweýerler önümlerini ýarym ýapyk çukurlar ýa-da turbalar arkaly iberýärler.Bu konweýerler adatça gury önümleri we poroşoklary dolandyrýarlar.Käbir konweýerler önümleri önümçilik amallarynyň arasynda takyk geçirmek üçin niýetlenendir.Bu görnüşiň mysaly basgançak şöhleleri.Beýleki konweýerler, her konteýnerini aýratyn diskde ýa-da tarelkada saklamak bilen, kyn önümleri (kosmetiki çüýşeler ýaly) doldurma maşynlary, bellik enjamlary we beýleki amallar arkaly geçirýärler.Bu görnüşdäki amaly ssenariýalar, suşi restoranlary, gury arassalaýjylar, howa menzilleri we ş.m.

 

Modully ulag:

Konweýerler käwagt göni çyzyklar, egriler, geçişler, birleşmeler, bölüjiler we beýleki awtomatlaşdyrylan pudaklar ýaly modully böleklerden ýasalan.Şeýle komponentleri öndürijiler köplenç dizaýn tejribesini we gurnama kömegini berýärler.Beýleki konweýerler, sürüjiler we dolandyryşlar bilen doly özbaşdak ulgamlar.El bilen rolikli we tigirli konweýerler köplenç aýratyn bölekler hökmünde satyn alnyp bilner we islendik uzynlykda diýen ýaly material işleýiş ulgamyny emele getirer.Adatça, işleýän konweýerler kelläniň we guýrugyň milini ulanýarlar, bu ýerde kelläniň ujy sürüjini üpjün edýär we guýrugyň ujy zynjyryň ýa-da kemeriň dartylmagyny üpjün edýär.Köplenç önümçilik zallarynda, logistika transportynda we ş.m.

 

GCS-den kemer konweýer in Engineeringenerçilik dizaýny

 

Uzak aralyk material transporty:

Mysal üçin sement, magdançylyk we oba hojalygy transporty.Konweýer dolandyryşy ýönekeý açyk / öçürilen görnüşde bolup biler, işe başlanda ýüki bufer edýän birneme çylşyrymly ýumşak başlangyç görnüşi ýa-da AC motorynyň tizligini, tizlenmesini we ş.m. dolandyryp bilýän üýtgeýän ýygylyk diskleri bolup biler.Magdanlary we beýleki önümleri daşamak üçin gaty uzyn guşak konweýerleri, gowşurylýan materialy has gowy saklamak üçin kemerde çukur emele getirmek üçin köplenç konweýer kemer rulonlaryna bil baglaýarlar.

 

GCS konweýer rolikleri

 

Konweýer dizaýny, önümçilik we ulanylýan tehniki hyzmat barada has giňişleýin maglumat üçin www.gcsconveyor.com web sahypasyna giriň ýa-da habarlaşyňajaýyp rolikli konweýer öndüriji, GCS.

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Iýun-14-2022