Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Rolik konweýerini nädip işletmeli

Thekonweýer enjamlarybelli bir setirde yzygiderli material iberýän, üznüksiz konweýer enjamlary hökmünde hem tanalýan material işleýän maşyn.Konweýer enjamlary keseligine, meýilli we dikligine ýetirilip bilner, şeýle hem adatça kesgitlenen giňişlik geçiriji liniýany emele getirip biler.

Esasy parametrler, adatça, material işleýiş ulgamynyň talaplaryna, material işleýiş ýeriniň dürli şertlerine, degişli önümçilik prosesine we materialyň aýratynlyklaryna laýyklykda kesgitlenýär.

Ove Gözegçilik ukyby: konweýer enjamlarynyň iberiş kuwwaty, wagt birligine iberilýän materialyň mukdaryny aňladýar.Köp material iberilende hasaplamak üçin sagatda iberilýän materiallaryň massasy ýa-da göwrümi ulanylýar;bölek harytlary eltilende, hasaplamak üçin sagatda iberilýän bölekleriň sany ulanylýar.

 

OveKonweý tizligi: iberiş tizligini ýokarlandyrmak, iberiş kuwwatyny ýokarlandyryp biler.Çekmek we eltip bermek üçin konweýer kemerinde has uly, geçiriş tizligi ýokarlanýar.Şeýle-de bolsa, ýokary tizlikli guşak konweýer enjamlary titremä, seslere we işe başlamaga, tormozlamaga we beýleki meselelere üns bermelidir.Zynjyrly konweýer enjamlary çekiş elementi hökmünde, ýüküň köpelmeginiň öňüni almak üçin geçiriş tizligi gaty ýokary bolmaly däldir.Bir wagtyň özünde işleýän konweýer enjamlary üçin, eltiş tizligi önümçilik prosesiniň talaplaryna laýyklykda kesgitlenmeli.

 

Component Komponentleriň ululygy: konweýer enjamlarynyň bölekleriniň ululygy konweýer kemeriniň giňligini, çukurlaryň giňligini, kepeniň göwrümini, turbanyň diametrini we gapyň ululygyny öz içine alýar.Bu komponent ululyklary, konweýer enjamlarynyň geçirijilik ukybyna gönüden-göni täsir edýär.

 

OnKonweýeriň uzynlygy we ýapgyt burçy: konweýer çyzygynyň uzynlygy we ýapgyt burçunyň ululygy konweýer enjamlarynyň umumy garşylygyna we zerur güýje gönüden-göni täsir edýär.

 

GCS-den konweýer rolik

Konweýerden has netijeli peýdalanmak islesek, konweýeriň dogry gurulmagy, işe girizilmegi we işleýşi bilen tanyş bolmalydyrys.Bularyň hemmesi konweýeriň gowy işlemegini üpjün etmek we konweýer enjamlarynyň hyzmat möhletini gowulandyrmak üçin zerurdyr.

1. Kesgitlenen konweýer enjamlary bellenilen gurnama usuly bilen kesgitli binýatda gurulmalydyr.Jübi konweýer enjamlary üçburç agaç bilen berkidilmelidir ýa-da resmi işlemezden ozal tormoz bilen tormozlanmalydyr.Iş wagtynda ýöremezlik üçin, paralel işleýän birden köp konweýer enjamy bar bolsa, maşyn bilen maşynyň arasynda, maşyn bilen diwaryň arasynda bir metrlik geçelge bolmaly.

 

2. Iş gurşawy we berilmeli materialyň temperaturasy 50 than-dan ýokary we -10 than-dan pes bolmaly däldir.Kislota, aşgar ýagy we organiki erginler bilen materiallar eltilmeli däldir.

 

3. Birnäçe konweýer yzygiderli işledilende, akymyň ahyryndan yzygiderli başlamaly.Diňe adaty amallardan soň materialy iýmitlendirip bolýar.

 

4. Işleýiş wagtynda lenta gyşarsa, wagtynda durmak bilen sazlanmalydyr we gyralary könelmezligi, ýüküň köpelmegi we enjamlara zeper ýetmezligi üçin göwünsiz ulanylmaly däldir.

 

5. Ulanylmazdan ozal konweýer enjamlary işleýän bölekleri, lenta toklaryny barlamaly we podşipnik enjamy kadaly, gorag enjamlary doly.Guşagyň berkligi başlamazdan ozal laýyk derejä düzülmelidir.

 

6. Guşak süýşüp barýarka, heläkçiliklerden we şikeslerden gaça durmak üçin kemeri el bilen çekmek düýbünden gadagan edilýär.

 

7. Konweýer enjamynyň hereketlendirijisi gowy izolýasiýa edilmelidir.Jübi konweýer enjamlarynyň kabeli birkemsiz çekilmeli däldir.Motor ygtybarly ýerde bolmaly.

 

8. Konweýer ýüklenmeli başlangyç bolmaly.Iýmitlenmezden ozal hemme zadyň düzedilmegine garaşyň we kadaly işlediň.Adaty bolmadyk iş sebäpli konweýeriň zaýalanmagynyň öňüni alyň.Taşlaýjyny saklamazdan ozal, durmazdan ozal kemerdäki ähli materiallary iýmitlendirmegi we düşürmegi bes etmeli.

 

Taşlaýjynyň hyzmaty: Konweýer ulanmak üçin açylandan soň, konweýer gurşawynyň arassaçylygyny üpjün etmek üçin konweýer yzygiderli arassalanmalydyr.Aşakdaky taraplar: motoryň we reduktoryň temperaturasy, podşipnikdäki çalgy ýagy, tekiz howa çalşygy deşigi, reduktoryň ýag derejesi, iş wagtynda önümiň sesi we titremesi we ş.m. yzygiderli barlanmaly we tabşyrylmaly. abatlamak we bejermek üçin hünärmen tehniklere.

 

Biz hünärmen, ajaýyp tehnologiýa we hyzmat.Biz GCSkonweýer rolik öndüriji.Konweýer rulony işiňizi nädip herekete getirmelidigini bilýäris!Goşmaça barlagwww.gcsconveyor.com E-poçta iberiňgcs@gcsconveyoer.com

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel