Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Yza gaýdýan işçi näme we konweýerde nirede ulanylýar?

Tekiz gaýdyp beriş rolikleriköplenç ulanylýarkonweýer ulgamlarygoldamak üçingaýdýan konweýerguşak.Bu rolikler konweýeriň aşaky böleginde oturdylyp, kemer üçin zerur goldawy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Flat Return Rollers, öwrüm konweýer kemerine goldaw bermek üçin adatça konweýeriň aşagyna oturdylýar.Şeýle-de bolsa, yzyna gaýdýan rulonlarda bolşy ýaly ulanmaga mümkinçilik berilýär işsizleri götermek we
kemer ýagdaýynda aşakdan konweýer kemerini goldaň.Netijede ,.RollerCarry Bracket iki görnüşde bar;iki programmada ulanmak üçin göteriji ýaý we kombinasiýa kysmy.

Mundan başga-datekiz rulonlarkonweýer kemerini aşakdan, esasanam tekiz guşak ýagdaýlarynda goldamak üçin işleýänler hökmünde ulanylyp bilner.Olaryň köptaraply dizaýny, konweýer ulgamyna möhüm goldaw berip, goşa maksatlara hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.Bu çeýeligi, önümçilik we täjirçilik şertlerinde dürli materiallary işlemek üçin amaly saýlamaga öwürýär.

Goldaw rolikleri bilen tekiz gaýdýan rulolar: Bu rulolar konweýer kemerine goldaw berýär we kemer üçin goldaw rolikleri bolup hyzmat edýär.

Tekiz gaýdýan rulolar diňe kemeri goldamak funksiýasy bolmazdan, konweýer kemeriniň yzyna gaýdýan bölegini goldamak üçin ulanylýar.

 

Elbetde, konweýer adatça aşakdaky böleklerden durýar:
Konweýer kemeri / konweýer zynjyry: material ibermek üçin ulanylýan kemer ýa-da zynjyr gurluşy.
Rolik goldawy: konweýer kemerini / zynjyryny goldamak we düzeltmek üçin goldaw gurluşy.
Sürüji enjam: Konweýer kemerini / zynjyryny herekete getirmek üçin ulanylýan motor, reduktor we beýleki enjamlar.
Rolik: materialy goldaýan we geçirýän we konweýer kemeri / zynjyr bilen diregiň arasyndaky sürtülmäni azaltmak üçin ulanylýar.
Sazlaýjy enjam: Konweýer kemeriniň / zynjyrynyň dartylmagyny we deňleşmegini sazlamak üçin ulanylýar.
Bölekleri ýüklemek: Konweýer kemerindäki / zynjyrdaky ýük nokadyna materiallary ýüklemek üçin ulanylýar.
Bölekleri düşürmek: Gowşuryş nokatlary, iberilen materialy bellenen ýere düşürmek üçin ulanylýar.

Rolikli programmalar üçin aşakdaky rulon görnüşleri bar:
Heavy Duty Rollers: Güýç we aşgazana garşylyk bilen uly ýa-da agyr materiallaryň iberilmegine garşy durmak üçin ulanylýar.
Agyrlyk rolikleri: Agyrlyk güýji ulgamlarynda ulanylýar, adatça tebigy material hereketine rugsat bermek üçin meýilli konweýer kemerlerinde.
Sürüji rolikler: Sürüji bölümine birikdirildi we hereketlendiriji güýjini konweýer kemerine geçirmek üçin ulanylýar.
Yassyk ýassygy: Materialyň konweýer kemerine täsirini azaltmak we ýassyk bilen azaltmak.
Veörite iberiş talaplaryna we iş gurşawyna laýyklykda, konweýeriň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin degişli rulon görnüşini saýlap bilersiňiz.
GCSbaý we hünär tejribesi köp, eger degişli pudak bilen meşgullanýan bolsaňyz, biz siziň bilen has köp pikir alyşmaga taýýardyrys!
Häzir biziň bilen habarlaşyň

 

 

Iş wagty: -anwar-02-2024