Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi näme?

Konweýer rolikleriniň kesgitlemesi

 Roller manufacturer

Thekonweýer rolikguşak konweýeriniň möhüm bölegi bolup, kemeri goldamak we harytlary daşamak üçin ulanylýan konweýer kemeriniň esasy goldawydyr.Çukur rolik, tekiz rolik, merkezleşdiriji rolik, täsir ediji rolik.Çukur rulony (2-den 5 rulondan ybarat) köpçülikleýin materiallary eltmek üçin podşipnik şahasyny goldaýar;merkezleşdiriji rolik, gaçmazlygy üçin kemeriň gorizontal ýagdaýyny sazlamak üçin ulanylýar;materiallaryň kemerdäki täsirini azaltmak üçin kabul ediş nokadyna bufer rolik oturdylýar.Example of Aluminum ore raw material1

Dürli gurluşlar bar bolsa-da, gurluşyň prinsipi esasan birmeňzeş, esasan mandelden, turbadan, podşipnikden we möhürleýji enjamdan durýar.

Möhümligi

Guşak maşynlary üçin tehniki hyzmatyň we çalyşmagyň esasy obýekti roliklerdir, şonuň üçin ygtybarlylygy we uzak ömri tehniki hyzmatyň çykdajylaryny kesgitleýär.

Çeýe aýlanýan göteriji kemer maşynynyň sarp ediş güýjüni artdyrar we petiklenen aýlanýan göteriji taýak diňe bir lenta örtüginiň rezininiň könelmegine sebäp bolman, eýsem agyr ýagdaýlarda ýangyn ýaly agyr hadysalara sebäp bolup biler, şonuň üçin hiliň hili daşaýjy rolik aýratyn möhümdir.

Goýmalar

Example of mining raw material loading and conveying

Paletler metallurgiýa, kömür energiýasy, magdançylyk, port, däne, himiýa, gurluşyk materiallary we beýleki pudaklarda guşak konweýerlerinde giňden ulanylyp bilner.

Baý dürlüligi

Üpjün edip bileris

Doly görnüş spesifikasiýasy

Adaty rulolar, ýöriteleşdirilen rolikler

1. Önüm aýratynlyklary

GCS conveyor idler

Üýtgeşik düşünje bilen döredilen önüm, takyk işlemek arkaly bir wagtyň özünde emele gelýär.

Rolikleriň doly vakuum möhürlenmegi - içerki möhürlemek, üç nokatly labyrint möhüri we V görnüşli rezin halka bilen.

2. Artykmaçlyklaryň gysgaça mazmuny

https://b671.goodao.net/why-gcs/

A. Geýmäge çydamly, poslama garşy

B. Gowy möhürlemek, anti-statik

C.Dustro we suw geçirmeýän

D. Uzak hyzmat ömri, az çykdajy

F. Energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak

3. Arzalar

Anketanyň materialygeçiriji ulgam

Önümleri saýlanyňyzda, sahypanyň obýektiw şertlerine we hakyky zerurlyklaryna görä dürli görnüşli rulonlary ýa-da rolik kombinasiýalaryny saýlap bilersiňiz.

Has giňişleýin maglumat üçin,biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisParameters

 

 

Degişli önümler
Polat rolikler
Kompozit rolikler
Alýumin rolik

 

 

Üstünlikli wakalar

GCS islendik wagt duýduryş bermezden ölçegleri we möhüm maglumatlary üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den tassyklanan çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: 14-nji mart -2022