Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Hususy öndürilen Hytaý üpjün edijileri rezin önümler we ýaý

Gysga düşündiriş:

Hususy öndürilen Hytaý üpjün edijileri rezin önümler we ýaý

Işleýänleradatça ulanylýan işsiz göterijileriň bir görnüşidirkemer konweýer.Çukuryň esasy bölegi, gapdaldaky ganat rolikleri bilen birleşdirilen merkezi rolikdir (mysal üçin 45 dereje).
Geçiriji burçuň kömegi bilen daşalýan material kemeriň ortasyna ýygnalýar, daşalýan mahaly material kemerden gaçmaz.
Biz köp görnüş aldykkonweýer rolikleri.Täze taslamaňyza başlamak üçin,meniň bilen habarlaşIndi!

 

 

 


 • Görnüşi:Idler
 • Aýratynlyklary:178 Diametri
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Kompaniýa barada maglumat

  Iň köp satylýar

  Häzir habarlaşyň

  Haryt bellikleri

  GCS konweýer üpjünçiligi Iň ýokary önümçilik ülňülerine laýyk gelýän konweýer programmalarynyň köpüsine laýyk gelýän köp sanly rulon hödürleýär.Müşderiniň aýratynlyklaryny kanagatlandyrmak üçin rulon materiallary, uzynlygy, diametri we çukur görnüşleri düzülip bilner.Biz ýerleşdirilen rulonlary, rulonlary we çarçuwalary öndüriji.Zawodymyz hemmesini köpçülikleýin material kompaniýalary üçin edip biler, bu hemmeler üçin ýörite rulonlary we elýeterli gabat gelýän rolik ramkalaryny dizaýn etmegi we sargyt etmegi ýönekeýleşdirýär.
  Adaty görnüşli daşaýjy rolikli “Equal Trough” täsir ediji, konweýer gurluşyna berkidilen bir çarçuwada üç rulony goldaýan üç sany deň uzynlykdaky täsir ediji.Karýer we magdan känlerinde, uly, agyr we ýiti materiallar konweýeriň üstüne düşende, kemere täsir edip we zeper ýetirip biler, netijede iş wagtynyň peselmegine we çalyşmagyň has ýokary bolmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin maddy täsir meýdanynda täsir ediji işlemeli.
  Rezin halka bilen ýasalyp, materialyň täsir meýdanyna täsirini siňdirip, kemeriň zeperini azaldýar.
  Rolik turbasynyň umumy diametri (mm) D89 / 102/108/133/152/159 ýa-da tertip boýunça
  Guşak giňligi (mm) 500/650/800/1000/1200/1400/1600/1800 ýa-da ýöriteleşdirilen görnüşde bar

  Thetäsir ediji toplumlarbolup durýarumumy goldaw bermek üçin adatça 350 mm-den 450 mm aralykda bolýar.Konweýeriň açylýan derwezesindäki ilkinji rolik toparynda oturdyldy.

  Goýmalar
  Konweýeriň täsir rolikleri kemer konweýerlerinde material almak we konweýer kemeriniň täsirini azaltmak we haýallatmak üçin ulanylýar, esasan kömür ýuwýan zawodlar, koks zawodlary we himiýa zawodlary ýaly poslaýjy gurşaw üçin niýetlenendir.Täsir rolikleri poslama garşylygy gowy we poslaýjy ýagdaýlarda ulanylsa, hyzmat ediş möhleti adaty rulonlardan bäş esse köpdür.

  Qualityokary hilli konweýer roliklerini alyň,ýörite konweýer rolikleri, gabat gelýän rolik goldawlary we size has köp zat gerek.

   

  Rolikleri eltmekIň agyr işleýänler we agyrKonweýer işsizSatylýar |GCS markalary

  Gözlegçiler nädip işleýär

  Gözlegçiler, konweýer kemerini ugrukdyrýan üç ýa-da has köp işleýänlerden ybarat.Olar kemeriň göterýän tarapynda tapylýar we konweýeriň tutuş uzynlygy boýunça oturdylýar.Zynjyr işleýänler kemeri uzynlygy boýunça birmeňzeş konfigurasiýada saklamak üçin işleýärler, şeýlelik bilen kemer gazylan materiallary çeşmesinden aşak düşýän ýerine çenli alyp barýar.Dökülýän işçi, kesgitli giňligi bolan merkezi işsiz rulondan we merkezi işleýän rulonyň her gapdalynda ýerleşýän iki ýa-da has köp ganatly işçiden ybarat.Ganat işleýänler, konweýer kemeriniň hereket edişinde döredilen çukuryň çuňlugyna täsir edýän gaty burçy üýtgetmek üçin ýokary ýa-da aşak düzedilip bilner.

  Aldawçylary yzarlamagyň peýdalary

  Işleýänler iki sany möhüm peýdany hödürleýärler.Ilki bilen, işleýänler kemeriň görnüşini syýahatyň dowamynda yzygiderli saklaýarlar, bu bolsa durnuklylygy we göterijilik ukybyny ýokarlandyrýar.Ikinjiden, işleýänler tötänleýin gyrasyna dökülip bilýän materialyň mukdaryny azaldýarlarkonweýer ulgamyöndürijiligini ýokarlandyrýar we eltip beriş enjamlarynyň ýanynda işleýärkä material düşmek howpy abanýan işçileriň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

   

  Trough Idler -SERIES RS / HRS

  Idler 14
  Işleýänleriň göterilmegi
  San çydamlylygy
  Amal akymy
  Işleýänleriň göterilmegi
  Rulman ululygy Diametermiň daşynda

  OD çydamlylyk synpy 0

  (adaty çydamlylyk)

  6204 47.000 0 / -11
  6205 52.000 0 / -13
  6305 62.000
  6306 72.000
  6307 80.000
  6308 90.000 0 / -15
  6309 100.000
  6310 110.000
  6311 120.000 0 / -18
  San çydamlylygy

   

  OD (mm roll

  Diametri çydamlylygy (mm) Diwaryň galyňlygy (mm) Diwaryň galyňlygy çydamlylygy (mm)

   

  108

   

  ± 0.60

  2.75 ± 0.27
  3.0 ± 0.30
  3.25 ± 0.32
  4.5

  ± 0.35

  5.0

   

  114

   

  ± 0.60

  2.75 ± 0.27
  3.0 ± 0.30
  3.25 ± 0.32
  5.0

   

   

   

   

  ± 0.35

  127

  ± 0.80 3.5

   

  133

   

  ± 0.80

  3.5
  4.0
  5.0

  139

  ± 0.80

  3.75
  4.0

  152

  ± 0.90 4.0

  159

  ± 0.90 4.5

  165

  ± 0.90 5.0

  178

  ± 1.0 5.0
  Amal akymy
  Gelýän material Kesmek Işlemek Karz bermek Sub-Assy + Kebşirlemek Assambleýa Polishing Arassalamak g peselmek Gaplamak going Çykýan
  a) material görnüşi
  b) galyňlyk
  ç) Daş görnüşi
  d) tegelek
  e) göni
  a) Daş görnüşi a) Ölçeg
  b) göni
  ç) Daş görnüşi
  a) Ölçeg (Müşderi spesifikasy) b) Daş görnüşi
  ç) konsentrasiýa
  a) Karz bermek a) aýlanmaga garşylyk
  b) gutarmak
  d) tozana garşylyk
  a) faceerüsti arassalamak a) Daş görnüşi a) Gaplaýyş nokady boýunça hil

  işsizler akymy

   

   

  3 ROLL TROUGH IDLERS-178 DIAMETER

  Kod belgisi A B 20 ° 30 ° 35 ° 45 ° Esasy burç ölçegi Şa Dia. Köpçülikleýin RP Jemi massa Şa Dia. Täsir köpçülikleýin RP Jemi massa
  C D C D C D C D
  XX-A1-3-D3A2-1200-YY 442 1450 157 1326 229 1263 265 1200 315 1068 90 38 42.0 78.1 38 38.7 83.7
  XX-A1-3-E3A3-1350-YY 494 1650 177 1472 259 1395 293 1336 350 1196 100 38 46.0 91.7 38 42.7 98.7
  XX-A1-3-E3A3-1400-YY 500 1700 177 1492 259 1419 293 1358 350 1214 100 38 46.4 92.9 38 43.3 100.5
  XX-A1-3-E3A3-1500-YY 547 1800 191 1628 289 1541 318 1486 383 1332 100 38 50.0 99.3 38 47.3 107.4
  XX-A1-3-F3A5-1600-YY 567 2000 191 1688 289 1603 338 1526 405 1368 125 38 51.5 111.0 38 48.7 122.3
  XX-A1-3-F3A5-1800-YY 631 2200 226 1888 328 1773 373 1700 439 1544 125 38 56.4 121.1 38 54.3 133.8
  XX-A1-3-G3A5-2000-YY 706 2400 247 2082 364 1975 409 1904 488 1730 140 38 62.2 148.3 42 60.5 167.1
  XX-A1-3-G3A5-2200-YY 785 2600 276 2310 405 2193 463 2098 552 1918 140 42 68.2 165.3 42 67.1 186.0

  Bellik: XX-giriş üçin: RS ýa-da HRS.
  YY-Giriş maglumatlary: 20 °, 30 °, 35 °, 45 °
  Dalaşgär görkezilen esasy burç ölçegi adaty aksiýa standarty.E we F ölçegleri aşakda görkezilişi ýaly esasy burç ululygynyň üýtgemegi bilen üýtgeýär.
  Görkezilen kod belgileri ýönekeý işleýänler üçin, täsir edýänler üçin kod belgilerindäki "A'sH" ikisini "B" -e üýtgedýärler

  Kade No Nom
  A
    20 ° 30 ° 35 ° 45 ° Baza
  Burç
  Şa Dia. Çukur
  Mass RP
  Jemi massa Şah
  Dia
  Täsir köpçülikleýin RP Jemi massa
  B C D c D C D C D Ölçegi  
  XX-A1-3-F3A5-1600-YY 569 2000 191 1688 289 1603 338 1526 405 1368 125 48 57.8

  127.9

  48 / /
  XX-A1-3-F3A5-1800-YY 633 2200 226 1866-njy ýyl 328 1773 373 1700 439 1544 125 48 62.7 139.0 48 / /
  XX-A1-3-G3A5-2000-YY 708 2400 247 2082 364 1975 409 1904 488 1730 140 48 68.4

  167.4

  48 / /
  XX-A1-3-G3A5-2200-YY 787 2600 276 2310 405 2193 463 2098 552 1918 140 48 74.4

  181.9

  48 / /
  XX-A1-3-G3A5-2400-YY 848 2800 293 2488 438 2351 492 2268 596 2060 140 48 79.1

  193.9

  48 / /
  XX-A1-3-G3A5-2500-YY 873 2900 303 2552 438 2437 513 2326 613 2122 140 50 81

  201.8

  50 / /
  XX-A1-3-G3A5-2600-YY 905 3000 321 2648 462 2523 526 2416 636 2198 140 50 83.4

  208.1

  50 / /
  XX-A1-3-G3A5-2800-YY 984 3200 347 2876 495 2731 569 2624 690 2392 140 50 89.5

  222.7

  50 / /
  XX-A1-3-G3A5-3000-YY 1050 3400 368 3064 527 2915 606 2802 740 2544 140 50 94.5

  235.7

  50 / /
  co        
  Bellik : XX-giriş : RSorHRS        
  YY-Giriş maglumatlary : 20 ° , 30 ° , 35 ° , 45 °        
  Görkezilen esasy burç ululygy adaty aksiýa standarty. E we F ölçegleri aşakda görkezilişi ýaly esasy burç ululygynyň üýtgemegi bilen üýtgemeýär.        
  Görkezilen kod belgileri ýönekeý işleýänler üçin impact täsir edýänler üçin kod belgilerindäki “A” -laryň ikisini “B” -e üýtgedýärler.        

   

  GCS konweýer rolik zynjyr öndürijileriölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Nädip konweýer rolik ýasaýarsyňyz?

  Rolikler ýasamak aşakdaky amallary öz içine alýar:

  Turbany gaýtadan işlemek liniýasy, rulolar üçin kebşirleýiş-gurnama-gözegçilik liniýasy, Ruletka oturgyjy, möhürleme gurnama liniýasy, Ruletka oturgyjy gaýtadan işlemek liniýasy, Boýag guratma çyzygy.Makala serediňKonweýer rolikleri nädip ýasamaly?etabynyň jikme-jiklikleri üçin.

  2. Konweýer roliklerini nädip saýlamaly?

  Rolikleri saýlanymyzda, dürli ssenariýalara we materiallaryň görnüşlerine görä dürli ululykdaky we materially rulonlary saýlap bileris.Has giňişleýin maglumata serediňRolikli konweýer nädip saýlamaly?

  3. Konweýer kemer rulonlary näme?

  Konweýer kemer rulonlary polatdan, HDPE we başga-da köp materialdan ýasalýar.

   

   

   

   

   

   

  GCS kompaniýasynyň maglumatlary

  GCS şahadatnamasy

  Näme üçin GCS saýlamaly?

  GCS önümçilik prosesi

  GCS Müşderi

  GCS hyzmatlary

   

   

   

   

  https://www.gcsconveyor.com/conveyor-idlers-and-drums-from-gcs-on-our-product-range/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://www.gcsconveyor.com/contact/

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň