Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Habarlar

 • BW1000 kemer konweýer çarçuwasynyň ölçegleri (ýaý)

  BW1000 kemer konweýer çarçuwasynyň ölçegleri (ýaý)

  10 sany guşak konweýer Gerekli parametrler 1 geçiriji aralyk, 2 geçiriji burç, 3 geçiriji beýiklik, 4 rolik diametri, 5 motor güýji, 6 guşak tizligi, 7 kemer spesifikasiýasy, 8 rolik spesifikasiýasy, mukdar, 9 çarçuwaly material, 10 maşyn agramy, Barlaň degişli gollanma.Bu men ...
  Koprak oka
 • Näme üçin rolikli konweýer saýlamaly?

  Roller konweýer, gaplanan önümleri daşamak üçin transport rolikini ulanmakdyr.Onuň esasy artykmaçlyklary sazlanyp bilinýän beýiklik we meýilli.Örän az tehniki hyzmat gerek.Bu yzygiderli aragatnaşyk saklamagy talap edýän uly önümler üçin ergonomiki we ýuwulýan ulgam ...
  Koprak oka
 • Konweýer ulgamy Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny

  Rolikli konweýeriň gurluş dizaýny we ölçegi Rolik konweýer her dürli guty, sumka, palet we ş.m. eltmek üçin amatly. Köp materiallar, ownuk zatlar ýa-da tertipsiz zatlar paletlerde ýa-da dolanyşyk gutularynda daşalmalydyr.Bir pirogy daşap biler ...
  Koprak oka
 • Agyrlyk güýji (rolik) konweýer, tizlik tizligini, geçiriş tizligini nädip hasaplamaly, peseliş gatnaşygy we ş.m.

  Agyrlyk güýji (rolik) konweýer, tizlik tizligini, iberiş tizligini nädip hasaplamalydygyny, peseliş derejesini we ş.m. rolikli konweýer, bökdençsiz düwmä we iş bölekleriniň yzygiderli eltilmegine ýetmek üçin zynjyrlar we guşaklar bilen birleşdirilen köp sanly rulondan durýar. .
  Koprak oka
 • Turbanyň aşagyndaky konweýeriň daşky gurşawy goramak aýratynlyklary

  GCS Roller öndürijisi Marka turba guşak konweýer we amaly ssenariýalar Turbany konweýerde hereketlendiriji rozetka, burç rozetkasy, aýlaw zynjyry, material göteriji zynjyr bölegi, aýlanýan geçiriji turba we giriş we rozetka bar.Zynjyr ýeňli ...
  Koprak oka
 • GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

  GCS guşak konweýer görnüşleri we amaly ýörelgesi

  Dürli görnüşdäki umumy guşak konweýer gurluşlary, dyrmaşma kemeri, egrilen guşak maşyny, guşak guşak maşyny, tekiz guşak maşyny, öwrüm kemeri we beýleki görnüşler.Guşak konweýer işçisi Hytaý konweýer rolikleri diýlip hem atlandyrylýar, tertipli ýygnamakdan durýar ...
  Koprak oka
 • Iş ýerinde önümçilik howpsuzlygy boýunça okuw ýygnagy

  Iş ýerinde önümçilik howpsuzlygy boýunça okuw ýygnagy

  GCS Iş ýerinde okuw ýygnagy
  Koprak oka
 • Konweýer Idler rolik näme?

  Konweýer Idler rolik näme?

  Işsiz rolik näme?Işleýänler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Bu komponentler kemeri ýüklenenden soň goldaýar we materialy bir ýerden başga ýere süýşürmäge mümkinçilik berýär.Işleýänler şeýle ýüklenendir welin, ýüklenen kemeriň özi ...
  Koprak oka
 • Speedokary tizlikli konweýer rolikini meýilleşdirmek we saýlamak

  Konweýer rolikini saýlamak Konweýer kemerini we kemerdäki materiallary goldamak, konweýer kemeriniň işleýiş garşylygyny azaltmak, konweýer kemeriniň saglygynyň tehniki düzgünlerden geçmezligini üpjün etmek we konweýer kemerini döretmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • (GCS) Global konweýer önümleri tarapyndan rolikli konweýer öndürmek we üpjün etmek

  Gravity Roller (ýeňil rolikli rolik): Bu önüm dürli pudaklarda ulanylýar: önümçilik liniýalary, gurnama liniýalary, gaplaýyş liniýalary, konweýer işsiz maşynlar we logistik dükanlar.Rolikli konweýerler dürli ululykdaky obýektleriň bolmagyna mümkinçilik berýän köpugurly wariant ...
  Koprak oka
 • Işleýänler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir

  Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir Idler islendik konweýer ulgamynyň aýrylmaz bölegidir.Bu komponentler kemeri ýüklenenden soň goldaýar we materialy bir ýerden başga ýere süýşürmäge mümkinçilik berýär.Gözleýänler şeýle bir dizaýn edilendir ...
  Koprak oka
 • Guşak konweýerinde häsiýetler we artykmaçlyklar üçin polietilen rolikler

  Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen rulonlaryň häsiýetleri we artykmaçlyklary Rolik, iberiji enjamlaryň möhüm bölegi we gowşak bölegi bolup, onuň hili eltýän enjamlaryň hyzmat ediş möhletini we näçeräk güýjini gönüden-göni kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • 45 ýaşyndaky iberiji enjamlar işlemeýän zawod (GCS)

  45 ýaşyndaky transport enjamlary işlemeýän zawod (GCS) hökmünde, ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen 45 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýäris.Ine, esasy önümlerimiz: aringGöçürmek Rolleri etReturn Roller - Impact Roller –Comb Roller ubRubber sprial return ...
  Koprak oka
 • Deprekçiniň konweýerdäki artykmaçlyklary barada

  Deprekçiniň konweýerdäki artykmaçlyklary boýunça kemeriň hereketiniň aşagyndaky deprek maýor, kemeriň sag tarapynda deprek ýaly kemer maşynynda, podşipnikler we polat silindr üçin esasy gurluş, hereketlendiriji deprek hereketlendiriji tigirdir kemer konweýer ...
  Koprak oka
 • Konweýer ulgam barlagynyň meýilnamasy |GCS

  Konweýer ulgam barlagynyň meýilnamasy |GCS

  Ulgamyň ululygyna, çylşyrymlylygyna we ulanylyşyna esaslanyp, deň aralyklarda gözleg saparlary konweýer işsiz ulgamynyň ýaşy boýunça ýyl-ýyldan üýtgäp biler.Ilkinji sapar, adatça, şertnama kabul edilenden 3 aýyň içinde ýa-da birnäçe aýdan ...
  Koprak oka