Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Guşak rolikli konweýer näme?

Thekemer konweýerelektrik hereketlendirijisi bilen hereket edýär we süýşürijileriň ýa-da rulonlaryň düşeginde işleýär.Guşak önüm bilen göni aragatnaşykda.Has ýokary gözegçilik derejesini hödürleýär we önüme, esasanam meýil / peseliş wagtynda has gowy goldaw berýär.Has ýeňil kartonlar, sumkalar we döwük önümler köplenç kemerlerde daşalýar.Speedokary tizlikli skaner tunelleri, boşluklar we yzarlamak, ýapyş / ret etmek amallary üçin.

Guşak konweýerleriniň hemmesiniň tekiz üstünde süýşüp bilýän ýa-da kemerdäki zatlary bir ýerden başga ýere geçirmek üçin rulonlary ulanyp bilýän giň guşak bar.Guşak daşaýarka elementi durnukly ýagdaýda saklaýar we konweýer roliklerine garanyňda döwülmegi ýa-da döwülmegi ähtimal.Guşakkonweýer rolikulgam rulonlaryň ýa-da konki tigirleriniň arasynda düşjek ownuk zatlary herekete getirip biler, yzygiderli tizliklerde we aralyklarda reklamalary geçirer.

 

Guşak konweýerini haçan ulanmaly ......

 

Materialörite material transporty:has çylşyrymly çözgütler üçin kemer konweýerini ulanmak islärsiňiz.Adaty bolmadyk agram paýlanyşy, görnüşi we ýerüsti üýtgemeleri, gaplanan materiallar we kiçi göwrümli önümler üçin amatly.Bu tertipsiz zatlar kemer konweýeriniň doly goldawyny talap edýär.

 

Ulagy ýapmak / ret etmek:Önümleri ýapgyt ýa-da peselýän görnüşde daşaýan bolsaňyz, kemer konweýer beýikligi üýtgetmek üçin zerur sürtülmäni üpjün edýär.Önümi aýyrmak we ygtybarly geçirmek üçin zerur goragy saklamak üçin zerur bolan näzik önümlere has uly gözegçilik edersiňiz.

 

Speedokary tizlikli rahat ulag:Speedokary tizlikli ştrih kodlamak prosesi, skanerden geçip barýarka önümi durnukly saklamak üçin guşak konweýerini talap edýär.

 

Takyk we hatda ulag:Guşak konweýerleri boşluk we yzygiderli tizlik bilen yzarlamak üçin zerur takyklygy üpjün edýär.Weighthli önümler, agramyna ýa-da görnüşine garamazdan, hemişelik tizlikde saklanar.

 

Adaty programmalar:

 

Saýlama modullarynyň içinde ykdysady ulag

Smoothokarky guşak bilen itekleýji

Gurnamak we enjamlaşdyrmak

Gurnama başlangyjy

Önümleri skanerlerden ýa-da içerki tereziden aýyrýan boşluk konweýerleri

Incapylan we aşak düşýän konweýerler

Speedokary tizlikli konweýerler

 

Biz bilen habarlaşyň:

 

Dogry konweýer saýlamak wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlap biler.Arzaňyz üçin dogry konweýer saýlamak üçin tejribämiz we bilimimiz bar.Indiki taslamaňyz üçin mugt maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutuň.GCS toparydogry çözgüt bilen üpjün etmekden hoşal bolar.

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Iýun-10-2022