Jübi telefony
+8618948254481
Bize jaň ediň
+86 0752 2621068 / + 86 0752 2621123 / + 86 0752 3539308
E-poçta
gcs@gcsconveyor.com

Rolikli ýaý näme üçin ulanylýar?

Rolikli ýaý, adatça sazlaýjy rolik hökmünde hereket edýän, goldaw kemeri bolup, kemer konweýerinde möhüm goldaw gurluşydyr.RollerIdler konweýor ýaýlar ýokary hilli materiallardan öndürilýär we durnukly öndürijiligi we uzak ömri bilen häsiýetlendirilýär.Rolikli ýaýlar, dürli programmalarda ýeke ýa-da birnäçe rulonyň adaty ýerleşdirilmegi üçin ulanylýar.Rolikli ýaýlarymyz, rolikli ýaýlaryňyzy ýasamak üçin ulanylýar.Adatça ýokarky we aşaky bölümlerde ýerleşdirilen ýaýlar, sazlaýjy ýaýlar we berkidilen ýaýlar hökmünde aýratynlykda elýeterlidir.Pellehana köplenç reňklenýär ýa-da galvanizlenýär.Çydamly we posdan goraýan effekt gazanmak üçin.

In any case, no matter what the specification, precise quality control of the process is essential. Our factory uses CNC laser wire cutting and robotic welding to effectively increase production capacity and achieve more precise specifications in mass production. For more information, please contact our factory at gcs@gcsconveyor.com

Lazer enjamy arkaly ekran goldawynda işleýän awtomatlaşdyryş

Ulanylýan pudaklar

Oterli rolikli ýaýdan peýdalanmak önümleri nebithimiýa senagatynda, dag-magdan we eritme, howa giňişliginde, ýük daşaýyş terminalynda, elektrik energiýasy elektronikasynda, ýyladyş turbageçirijisinde, maşyn öndürmekde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 

Rolikli ýaýlaryň aýratynlyklary we ulanylyşy

(1) Kesgitli rulolar: laýyk dizaýny we rulonlary düşürmek we düşürmek üçin has amatly ýokary hilli rolikli ýaý.Rolikleri düzedeniňizde, rulonlaryň çeýeligine göz ýetiriň!Rolikleriň radial gutarmagy we eksenel gutarmagy belli bir aralykda dolandyrylýar.

(2) Rolikler: Rolikler berk kebşirleme prosesi bilen ýokary hilli polatdan ýasalýar.Diňe standart spesifikasiýa bilen çäklenmän, has berk goldaw berýän we rulonlaryň we kemeriň rahat daşalmagyny üpjün edýän berk gurluşyk.

.

(4) Programmanyň giň gerimi: Daşaýjy rolikiň gurluşy ýeňil we ýönekeý, uzak ömri we tehniki hyzmaty az.Bu giňden ulanylýan ykdysady we çydamly goldaw gurluşydyr.

 

Rolik goldawynyň görnüşleri

Guşak konweýerlerinde rolik diregleriniň ulanylyşy dürli görnüşler we köp mukdarda häsiýetlendirilýär.Rolikler ulanylýan rolikleriň görnüşine, ulanylyşyna we gurluşyna görä toparlara bölünýär.Rolik diregleriniň umumy görnüşleri sferik rolik diregleri, deflektor rolik diregleri, çyzylan rolik diregleri, H-ramkalar, asyjylar we ş.m. ETC

 

Rolik goldaw önümleriniň artykmaçlyklary

1Rolik goldawlary güýçli goldaw, ýokary çeýeligi, pes sürtülme we uzak ömri bar.

2Sferik rolikli ýaýyň radial gutarmagy;çeýeligi;eksenel yrgyldama.

3Sferiki rolik goldawynyň bäş esasy nokady tozan, suw geçirmeýän, zyňylýan, täsir garşylygy we hyzmat ömri.

4Guşak gaçmazlygy üçin konweýer kemeriniň iki gapdalynda oturdyldy.Guşak oňat we ygtybarly işleýär.

5Düzediş täsiri düşnüklidir, gurluşy ýönekeý we häzirki zaman amaly ösüşiň zerurlyklaryna doly uýgunlaşyp biler.

 

# taslama #rollerconveyor #conveyorsystems #GCSconveyor #rollerbracket

Haryt katalogy

GLOBAL KONVEYOR KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN (GCS)

GCS ölçegleri we möhüm maglumatlary islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar.Müşderiler dizaýn jikme-jikliklerini gutarmazdan ozal GCS-den kepillendirilen çyzgylary almagyny üpjün etmeli.


Iş wagty: Maý-17-2022